Web Analytics Made Easy - Statcounter

Gingen de discipelen weg omdat God de Vader ervoor koos om niet "trekken" ze naar Jezus?


Johannes 6:44 - "Niemand kan "kom tot mij" tenzij de Vader die mij gezonden heeft "trekken" hem, en Ik zal hem opwekken op de laatste dag." Sommigen geloven dat de Vader ervoor koos om niet veel discipelen tot zijn Zoon te trekken en dat dat de reden was waarom deze discipelen Jezus verlieten. 66


Jezus definieerde "trekken" in het volgende vers!

Iedereen die luistert aan mijn Vader en leert van hem "komt naar me toe." 45


Luister en leer van de Vader

Door te luisteren en te leren van de Vader kun je "tot Jezus komen". Als je tot Jezus komt, zul je volgens vers 44 op de laatste dag worden opgewekt. 

De "alleen" manier om op de laatste dag opgewekt te worden is door in Jezus te geloven. Dit wordt gedefinieerd als "alle" in het hele Nieuwe Testament.

Daarom is wat door de Vader wordt geleerd "moet" een geloofsvereiste zijn in zijn Zoon.

Het grootste wat je van God de Vader kunt leren, zou zijn "wil" zijn, die Jezus doelbewust in vers 40 uitlegt. Deze verzen zijn met elkaar verbonden:


Vers 40 - "Want dit is de wil van mijn Vader, dat iedereen die ziet de Zoon en "gelooft" in hem kan hebben eeuwig leven, en ik zal hem opwekken op de laatste dag."


Te verhogen op de laatste dag:

  • Volgens Jezus moet je luisteren en leren van zijn Vader (tekenen), wat ertoe zal leiden dat je op de laatste dag wordt opgewekt.
  • De "wil" van de Vader geeft instructies over "hoe" je op de laatste dag wordt opgewekt:
  • Als je zijn Zoon ziet en "geloof" in hem zullen jullie op de laatste dag worden opgewekt.
  • Deze verzen zijn met elkaar verbonden. Als de Joden de Heer niet zouden onderbreken door te klagen (41-43), zouden deze verzen "rug aan rug" hetzelfde onderwerp behandelen van het "opgewekt worden op de laatste dag".
  • Jezus bevestigt dan de instructies van de Vader in vers 47: "Amen, amen, ik zeg u: wie gelooft heeft eeuwig leven."
  • De wil van de Vader is eeuwig leven te geven aan hen die zijn Zoon zien en in hem geloven. Als je de aanwijzingen van de wil van de Vader opvolgt, zul je getrokken worden en vervolgens op de laatste dag worden opgewekt.

Nieuwe leringen

Voorafgaand aan de redevoering heeft Jezus "nooit" verwees naar zichzelf als brood. Er vonden moeilijke en verontrustende nieuwe leringen plaats die het geloof van veel discipelen deden wankelen. De discipelen hadden Jezus nog nooit zo horen spreken. Hij wil dat we zijn vlees eten en zijn bloed drinken, en op de een of andere manier wordt brood zijn vlees? 48-58


Drie keer openbaart de Schrift het gebrek aan geloof van de discipelen in deze nieuwe leer:

1. Dit gezegde is moeilijk; wie kan het aanvaarden? Wie kan ernaar luisteren? 60

2. Jezus zei: "maar er zijn sommigen onder jullie die niet geloven." 64

3. Als gevolg daarvan keerden veel van zijn leerlingen terug naar hun vroegere levenswijze en vergezelden hem niet langer. 66


Veel discipelen volgden de instructies van de wil van de Vader niet op en hielden op met geloven in zijn Zoon.

In de Brood der Levenstoespraak, "nergens" staat er dat de Vader gemaakt deze discipelen niet geloven in deze nieuwe leer van zijn Zoon. Volgens de Schrift konden veel discipelen niet luisteren naar deze moeilijke nieuwe leringen. Het waren de moeilijke en verontrustende nieuwe leringen waar veel discipelen mentaal mee worstelden die tot hun ongeloof leidden.


Sommigen geloven dat vers 65 de theorie ondersteunt dat God de Vader ervoor koos om de discipelen niet tot zijn Zoon te trekken?

Vers 65 - En hij zei: "Daarom heb ik jullie gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij het hem door mijn Vader wordt gegund."

  • Toen Jezus zei "om deze reden" in vers 65, wat is de reden?
  • De reden staat in vers 64.
  • In zijn "eigen woorden" definieerde Jezus de "reden". Deze verzen zijn met elkaar verbonden:

"Maar er zijn sommigen onder jullie die niet geloven." (64) "Daarom ..." 65


De reden dat veel discipelen niet door de Vader werden ingewilligd, was omdat ze niet geloofden in deze nieuwe leer, van zijn Zoon. "Als gevolg hiervan" verlieten veel discipelen Jezus. 66

Hoewel het commentaar van Johannes in vers 64 heel belangrijk is, krijg je door de woorden van de Heer zelf met elkaar te verbinden de ware betekenis van wat Jezus leerde tijdens de Brood der Levenstoespraak.


Als je niet in zijn Zoon gelooft, dan ben je niet gehoorzaam aan de wil van de Vader. Als gevolg daarvan zul je geen toestemming krijgen. 


De Nieuwe Amerikaanse Bijbel, herziene editie

Homepage

nl_NLDutch