Met de Schrift bewijzen we absoluut (100%) dat Jezus "niet" symbolisch sprekend in de Brood der Levenstoespraak - Johannes hoofdstuk 6:22-71


Deze gratis educatieve website gaat over het helpen van mensen waarheid zoeken in een van de belangrijkste leringen in de Heilige Bijbel, de Brood des Levens-verhandeling in het Evangelie van Johannes hoofdstuk 6. Jezus verwees in deze verhandeling meer naar "eeuwig leven" dan in enig ander hoofdstuk in het Nieuwe Testament.


De menselijke "barrières" die ons vermogen tot begrijpen beperken zijn enorm! Er zijn veel bijbelse leringen die we gewoon niet kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld, hoe woont God in ons? Hoe werd Jezus opgewekt? Of, hoe werd Jezus geboren uit een maagdelijke geboorte? Deze bovennatuurlijke leringen vereisen dat men gelooft "voorbij" wat men kan bevatten.


De leer van het Levensbrood-discours eist van volgelingen van Christus dat ze geloven als kinderen, voorbij wetenschappelijk begrip en natuurwetten. Geloven in God voorbij de "barrières" van menselijk begrip, volledig op God vertrouwen.


De toespraak werd gepredikt in de synagoge in Kapernaüm. Jezus was ongeveer twee jaar bezig met zijn aardse bediening en er waren "vele" discipelen die hem volgden. Gedurende zijn hele bediening beloofde Jezus eeuwig leven aan trouwe en gehoorzame discipelen. Deze discipelen gaven hun "manier van leven" op om Jezus te volgen.


Tijdens de verhandeling gebeurde er iets groots dat het geloof van veel discipelen aan het wankelen bracht. Abrupt aan het eind van de verhandeling verlieten veel discipelen Jezus en keerden terug naar hun vroegere manier van leven en vergezelden Hem niet langer. 66

Johannes 6:66 is de allereerste geregistreerde christelijke afvalligheid. Waarom vertrokken deze discipelen?


INHOUDSOPGAVE - SNEL 20 MINUTEN LEZEN


 • De weg bereiden - 10 belangrijke punten
 • Voorbode uit het Oude Testament; Pesach en het Manna in de Woestijn
 • Wie waren "de menigte"? Zij waren "geen" discipelen
 • Veel discipelen gaven hun "levenswijze" om Jezus te volgen
 • Nieuwe lessen van Jezus; er is iets groots gebeurd!
 • Verontrustende en onbegrijpelijke leringen zijn "moeilijk te geloven"
 • De waarheid over vers 63; "de geest" vs. "het vlees", vele malen onderwezen in het Nieuwe Testament
 • Jezus stond toe dat veel discipelen hem verlieten; geen compromis
 • Geloof zonder grenzen; bovennatuurlijk geloof versus natuurlijk geloof
 • Een wonderbaarlijke maagdelijke geboorte vormde het vlees en bloed van Jezus. "Uit een wonder komt een wonder voort".
 • Het leven van alle vlees zit in zijn bloed

DE WEG BEREIDEN - 10 BELANGRIJKE PUNTEN


1. Dit gaat over het eeuwige leven!

Jezus verwees naar het eeuwige leven "13 keer" in het Levensbroodgesprek, meer dan in enig ander hoofdstuk in het Nieuwe Testament.


2. Volgens de Heilige Bijbel waren dit "discipelen" die Jezus verlieten en terugkeerden naar hun vroegere levenswijze en Hem niet langer vergezelden. Johannes 6:66

3. Jezus verbond deze afvalligheid met het verraad van Judas.


4. Discipelen in de Schrift waren gelovigen en volgelingen van Jezus. De Schrift definieerde "de menigte" als niet-gelovigen. Niet-discipelen. 30,36

5. Er waren drie groepen mensen die naar Kapernaüm reisden; niet-discipelen (de menigte); 12 discipelen; en de andere discipelen.


6. De discipelen waren al onderwezen over de vereisten om eeuwig leven te verkrijgen, en dat was (is) geloven in Jezus en zijn bevelen gehoorzamen. Johannes hoofdstuk 3 & 5

Jezus "neerdalen uit de hemel" was geen nieuwe leer. (Joh 3&5) Het was echter wel nieuw voor degenen die hem niet volgden. 


7. Slechts enkele uren voor de Brood der Levenstoespraak verrichtte Jezus twee wonderen. De vermenigvuldiging van broden en het lopen over water. Hoe deze twee gebeurtenissen plaatsvonden is onbegrijpelijk; bovennatuurlijke gebeurtenissen.

8. Deze verhandeling was de grootste bijbelse "geloofstest" voor zoveel leerlingen.


9. Kernpunt over Johannes 6:63

De ware interpretatie van de opstanding is dat de "vlees" van Jezus heeft ook de dood overwonnen. Zijn vlees baat het leven!


10. De Brood der Levenstoespraak vond ongeveer een jaar voor het Laatste Avondmaal plaats. Jezus was ongeveer twee jaar bezig met zijn aardse bediening.


VOORBODE UIT HET OUDE TESTAMENT


Pesach

Jezus koos zelf de tijd van wanneer hij de leer van de Brood der Levenstoespraak zou presenteren. Hoe groot is de kans dat deze rede (samen met het Laatste Avondmaal, een jaar later) zo dicht bij de jaarlijkse viering van Pesach zou vallen?

De waarschijnlijkheid dat Jezus dit deed op "ongeval" is ongeveer "één procent." De "wiskunde" zegt dat Jezus dit met opzet deed. De Heer had elke andere week en maand uit het jaar kunnen kiezen. 

Het Pascha was nabij (Johannes 6:4). De Israëlieten moesten niet alleen de lammeren offeren, maar ook het vlees van de lammeren eten om in verbond met God te zijn. Exodus 12


In het boek Exodus werden door God drie belangrijke opdrachten aan de Israëlieten gegeven om eerstgeboren kinderen te redden:

Ten eerste: Offer het lam. Ten tweede: Breng bloed van lam aan op deurposten en bovendorpel van huis waar vlees zal worden verteerd. Ten derde: Eet lamsvlees.

The mark of blood was “alleen” allowed on houses where flesh of lambs would be consumed. Flesh could not be taken outside the house. 7,46

Als de Israëlieten lammeren offerden, maar "niet" bloed aanbrengen op huizen waar later vlees werd gegeten, De dood "zou" die huizen zijn binnengegaan. Exodus 12


Het was "echt" vlees gegeten en echt bloed dat "opgeslagen." Geen symbool van een lam.


Jezus is het "Lam van God"

 • Je lam moet een jaar oud zijn, mannelijk en zonder smet. Exodus 12:5
 • Maar met het kostbare bloed van Christus als van een vlekkeloos ongeschonden lam. 1 Petrus 1:19
 • Gij zult geen van zijn beenderen breken. Exodus 12:46.
 • Want dit gebeurde opdat de Schriftpassage in vervulling zou gaan: "Geen bot ervan zal gebroken worden." Johannes 19:36
 • Want ons paaslam, Christus, is geofferd. 1 Kor 5:7
 • Zie, het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1:29
 • Zij zullen vechten met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, want hij is Heer der heren en koning der koningen, en zij die met hem zijn, zijn geroepen, uitverkoren en getrouw. Openb. 17:14
 • Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het bruiloftsfeest van het Lam. Openb. 19:9

God gebood dat het Pesach-offer door elke generatie beoefend zou worden, "voor altijd." Exodus 12


Oud Manna vs. Nieuw Manna

Jezus als de nieuwe Mozes

 • Farao doodde alle mannelijke baby's en alleen Mozes werd gered. (Exodus 1-2) Herodes doodde alle mannelijke baby's en alleen Jezus werd gered. Mat 2:16
 • Mozes at of dronk veertig dagen en veertig nachten niet. (Exodus 34:28) Jezus at of dronk veertig dagen en veertig nachten niet. Mat 4:2
 • Door bloed was Mozes de middelaar van het oude verbond. (Exodus 24:8) Door bloed is Jezus de middelaar van het nieuwe verbond. Heb 12:24
 • De wetten van de Tien Geboden werden door Mozes ontvangen op een berg, de berg Sinaï. Jezus sprak de Zaligsprekingen uit op een berg, Bergrede. 
 • Mozes wordt beschouwd als de grootste leraar in het Oude Testament. Jezus wordt beschouwd als de grootste leraar in het Nieuwe Testament.

Het nieuwe manna is slechts een "symbool" uit de Nieuwe Mozes?


Oud Manna 

Het brood was "niet" symbolisch. Het was "bovennatuurlijk" brood en wonderbaarlijke gaven van God om de Israëlieten in de woestijn te voeden. Exodus 16

De Oude Exodus bevrijdde de Israëlieten uit de slavernij; 12 stammen van Israël werden geleid door Mozes naar het beloofde land.

Rechtstreeks uit de hemel, "Manna" in de ochtend en "Vlees" in de avond. 8

De Joden klaagden, murmelden.

Manna werd in een gouden vat in de tabernakel gelegd. 33; Heb 9:4


Nieuw Manna 

Jezus wordt aangeduid als de "New Moses" in the New Testament.

De Nieuwe Exodus bevrijdt de mensheid van slavernij; zonde en dood. 12 apostelen werden geleid door Jezus naar het beloofde land.

The Jews were anticipating a prophet like Moses to come into the world and do something greater.

Moses: A prophet "like me" will the LORD, your God, raise up… Deut 18:15-18; Acts 3:22

When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.” John 6:14

The Jews then requested something greater from the New Moses. They requested manna “altijd.” Not just for 40 years, but forever so they can satisfy their physical bodies. 34

De Joden klaagden, murmelden.


According to scripture, something greater is given that has to be consumed.


Rechtstreeks uit de hemel, "eet" of the new manna and you will not die

 • Jullie voorouders aten het manna in de woestijn, maar ze stierven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, zodat men "eet" het en niet sterven. 49,50
 • Het brood is zijn vlees. (51) Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. In tegenstelling tot jullie voorouders die aten en toch stierven, wie "eet" dit brood zal eeuwig leven. 58
 • Jezus begint (49) en eindigt (58) zijn moeilijke nieuwe leer die het "oude manna" dat gegeten werd (nog stierf) verbindt met het "nieuwe manna," dat gegeten moet worden (eeuwig leven).

WIE WAREN "DE MENIGTE"?


In Johannes hoofdstuk 6 geloven sommigen dat de "andere discipelen" "deel uitmaakten van de menigte".

Dit is niet waar.

Deze menigte woonde zowel de "Vermenigvuldiging van Broden" als de "Brood der Levenden-verhandeling" bij. Begrijpen wie de menigte was helpt zet het podium op voor een juiste bijbelse interpretatie van het Levensbroodgesprek.

Let’s first analyze what happened during the Multiplication of Loaves, the day before the discourse. This supernatural event is written about in all four Gospels…


Als het woord "discipelen" in de Bijbel genoemd wordt, is dat soms "niet" heel duidelijk of de Schrift verwijst naar de "twaalf discipelen" of naar "alle discipelen". Door het Nieuwe Testament echter logisch te analyseren, kunnen we erachter komen "die" waarnaar de Schrift verwijst.

Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn "discipelen." 3

De menigte rustte uit op het gras. 10

We weten dat Jezus "veel" discipelen die hem gedurende dit punt en deze tijd van zijn bediening volgden, naast de twaalf. 60


Andere trouwe discipelen

Samen met de twaalf discipelen weten we dat er andere zeer trouwe discipelen die Jezus vergezelden tijdens zijn "geheel" aardse bediening, volgens de Schrift. Handelingen 1:21-23


Grote menigte te voeden

5000 man is een enorme menigte!

Most biblical scholars however believe the size of the crowd during the “Multiplication of Loaves” was more like 10 to 15 thousand people since scripture did “niet" vrouwen en kinderen opnemen in de telling, die er waren. Matt 14:21

Als "avond” was near, this massive crowd was told to “gaan zitten" on the grass in groups. Mark 6:39; Luke 9:14

The disciples were ordered to "distribute the food" to the crowd (Mark: 6:41; Luke 9:16; Matt 14:19) and clean up the leftovers. John: 6:12

Volgens Jezus had de menigte zoveel als ze wilden.


Zou het logisch zijn als "alleen" the twelve disciples were called on to serve such a massive crowd, with many “other disciples” in attendance?


De "twaalf" moesten al het werk doen?

De twaalf "senior" apostelen moesten "al het werk" terwijl de andere discipelen zich in de menigte bevonden, liggend op het gras en etend tot ze vol waren?

Visualize the size of the crowd and the amount of food. We’re talking about a large stadium size crowd of people! The grass field where the crowd sat in groups must have stretched hundreds of yards. Imagine the "maat" van de stapels brood en vis die zoveel mensen zouden voeden.

Dat is veel werk voor twaalf mensen! Met weinig hulp en 's avonds in de buurt, zou er dan iets gedaan worden?

1 discipel op elke ~ 1000 personen


We hebben het over duizenden broden en duizenden vissen!


Mensen dienen is een fundamentele les van Jezus

Een van de grootste kwaliteiten van discipelschap dat Jezus onderwees ging over "mensen dienen", niet over gediend worden! Dit fundamentele onderwijs van "anderen dienen" en anderen op de eerste plaats zetten staat in "honderden verzen" in het hele Nieuwe Testament.

Deze interpretatie dat de "andere discipelen" "deel uitmaakten van de menigte" en daarom niet meededen met het dienen van de menigte is in tegenspraak met de leer van de Heer en het is niet logisch logisch.


Volgens de Schrift is de "discipelen" diende de menigte. De "andere discipelen" werden zelden genoemd in de Evangeliën. Betekent dat dat ze niet bestonden, of dat ze gewoon "deel uitmaakten van de menigte"? Matthias die de Heer vergezelde tijdens zijn "hele" aardse bediening volgens de Schrift, en later de "twaalfde apostel," (Handelingen 1:26) werd nooit genoemd in de Evangeliën. Maakt dat hem tot "deel van de menigte"?

Door te begrijpen wat de menigte "geloofde niet," scheidt deze menigte verder van "alle" discipelen...


Discipelen waren volgens de Schrift gelovigen en volgelingen van Jezus. Voordat alle moeilijke en verontrustende nieuwe leringen werden onderwezen, ontbrak het de menigte aan geloof in Jezus.


De menigte geloofde niet in Jezus, volgens de Heilige Schrift:

 • Dus zeiden ze tegen hem: "Welk teken kunt u doen, opdat wij u zien en in u geloven? Wat kunt u doen?" 30
 • Jezus zei tegen hen: "Maar ik heb jullie gezegd dat, hoewel jullie mij gezien hebben, jullie niet geloven." 36
 • De Heer definieerde de menigte als schapen "zonder" een herder. (Marcus 6:34) Hoe kan een schaap geloof hebben als er geen herder is? Kan een schaap zonder herder een discipel van Christus zijn? Nee!

Uit de Schrift blijkt dat de "andere discipelen" waren niet "deel van de menigte."


Vers 22 tot en met 59 was een discussie tussen de menigte en Jezus met betrekking tot zijn nieuwe leringen. En ja, Jezus gaf onderwijs. 59

De discipelen "luisterden" tijdens de rede over het Brood des Levens. De enige discipel die sprak was Petrus aan het eind van de verhandeling. 68,69

Pas toen Jezus het gesprek "rechtstreeks" verlegde naar zijn discipelen, nadat hij "vele gedachten van ongeloof" van zijn discipelen had gelezen, na zijn moeilijke en verontrustende nieuwe leringen. 60,61


DISCIPELEN - LEVENSWIJZE


Vele discipelen volgden

Verschillende keren in de Schrift zei Jezus tegen mensen dat ze hem moesten "volgen" als ze zijn discipel wilden zijn. In het Grieks werd het woord "Akoloutheo" gebruikt voor volgen, wat betekent vergezellen, zich bij hem voegen en bijwonen, letterlijk met hem meelopen.  

Samen met de twaalf had Jezus andere discipelen die hem volgden "zeer vroeg" verder in zijn bediening. Deze andere discipelen vergezelden de Heer gedurende zijn hele aardse bediening. Handelingen 1:21-23

Op de dag van de verhandeling was Jezus ongeveer twee jaar bezig met zijn aardse bediening en er waren "veel" discipelen die hem volgden, naast de twaalf. Johannes 6:60


72 discipelen

Jezus volgen betekende niet alleen, met hem meelopen en leren. Jezus was "voorbereiding van" zijn discipelen voor zendingswerk, zoals we kunnen zien uit Lucas hoofdstuk 10. Na de redevoering wees Jezus aan 72 trouwe discipelen zendingswerk toe, waaronder het reizen van stad naar stad om te prediken, demonen uit te drijven, zieken te genezen, enz.

Wie naar deze discipelen luisterde, luisterde naar de Heer. Wie deze discipelen verwierp, verwierp de Heer. Lucas 10:16

Toen hij verheugd terugkeerde van hun missie, zei Jezus tegen zijn leerlingen: Ik heb de satan als een bliksem uit de hemel zien vallen. 18

Jesus gave these disciples “full power over the enemy.” 19


According to Jesus, the names of the 72 disciples are "written in heaven." 20


Jezus "guaranteed” heaven to these disciples. 

With the Lord’s strict demanding rules and Conditions of Discipleship, for Jesus to guarantee heaven can only mean that these 72 disciples were very faithful and obedient to his teachings. 

If you lose your life for his sake, you save it…


Voorwaarden voor discipelschap

Jezus was (is) een "stoere" coach! De omstandigheden waren "niet" gemakkelijk voor de discipelen.

 • Zijn leerling zei tegen hem: "Heer, laat mij eerst gaan en mijn vader begraven." Maar Jezus antwoordde hem: "Volg mij, en laat de doden hun doden begraven." Mat 8:21-22
 • En een ander zei: "Ik zal u volgen, Heer, maar laat me eerst afscheid nemen van mijn familie thuis." Jezus zei: "Niemand die een hand aan de ploeg zet en kijkt naar wat achterbleef, is geschikt voor het koninkrijk van God." Lucas 9:61-62
 • Wie vader of moeder meer liefheeft dan mij, is mij niet waard, en wie zoon of dochter meer liefheeft dan mij, is mij niet waard. Mat 10:37
 • Jezus gebood zijn leerlingen afstand te doen van hun bezittingen, zichzelf te verloochenen, dagelijks hun kruis op te pakken en hem te volgen. Mat 10:38, Lucas 9:23; Lucas 14:25-33.
 • Wie zijn eigen kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan mijn discipel niet zijn. Lucas 14:27

Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het redden. Matt 10:39


Inzet en geloof

Voorwaarden van Discipelschap waren mandaten voor alle discipelen, niet alleen voor de twaalf.

De Evangeliën van het Nieuwe Testament geven duidelijk het draaiboek van discipelschap aan, en dat was toen niet gemakkelijk! Je kon niet zomaar "Uber" of "GPS" het over aan Jezus voor de zondagse kerkdienst. En Jezus bleef niet op één locatie.

Geschat wordt dat Jezus reisde meer dan drieduizend mijl tijdens zijn aardse bediening, en hij riep zijn discipelen op hem dagelijks te volgen....


Many disciples gave up their "levenswijze" to follow Jesus.


Versterking van het geloof

De discipelen hadden wel de luxe om rechtstreeks met Jezus te spreken en van hem te leren, en waren getuige van wonderen om hun geloof te helpen versterken.

In het bijzijn van zijn leerlingen, enkele uren voor de redevoering, verrichtte Jezus een ongelooflijk onbegrijpelijk bovennatuurlijk wonder van het vermenigvuldigen van brood en vis om meer dan 5000 mensen te voeden!

Dit wonder demonstreerde de goddelijke vermogens van de Heer om te nemen wat "natuurlijk" en de "bovennatuurlijk.” Similar to the Manna in the Desert the Father provided, Jesus provided supernatural bread and supernatural fish to those in need, with abundance. After this miracle, many wanted to make him king. John 6:15

Dit versterkte beslist het geloof van de discipelen nog meer!

Jezus bereidde de discipelen voor op zeer moeilijke onbegrijpelijk bovennatuurlijke leringen die de volgende dag onderwezen zou worden.


NIEUWE LERINGEN - ER IS IETS GROOTS GEBEURD!


Wie "gelooft" in de Zoon het eeuwige leven heeft (Johannes 3:36).

De discipelen begeleidden en volgden Jezus over een belofte van eeuwig leven, als ze geloofden. Geloven betekent "als waarheid aanvaarden". Er vonden echter moeilijke en verontrustende "nieuwe leringen" plaats die het geloof van veel discipelen aan het wankelen brachten.

Jezus "verraste" zijn discipelen met nieuwe vreemde leringen die niet alleen verontrustend waren, maar ook verboden, zoals het drinken van bloed.


Woede barstte los

Boze ruzies braken uit bij de Brood der Levenstoespraak.

Over een metafoor of symboliek? Echt niet!

De Joden twistten (verhitte discussies) onder elkaar en zeiden: "Hoe kan deze man ons zijn vlees te eten geven?" Johannes 6:52

Dit was geen terloopse ruzie. Veel mensen waren boos en verontrust over de verrassende taal van de Heer.


Jezus gaf een "verboden" ultimatum

Terwijl velen "overstuur" waren tijdens de redevoering, in plaats van een "misverstand" recht te zetten, deed Jezus "de lat hoger gelegd" nog hoger door een ultimatum te stellen dat het drinken van zijn bloed inhield:

Jezus zei tegen hen: "Amen, amen, Ik zeg jullie, tenzij jullie het vlees van de Mensenzoon eten en zijn bloed drinken, hebben jullie geen leven in je binnenste." 53


Jezus intensiveerde toen zijn levendige "letterlijk" commando's

 • Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken op de laatste dag. 54
 • Want mijn vlees is waar (alethes) voedsel, en mijn bloed is waar (alethes) drinken. 55
 • Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. 56
 • Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leven heb vanwege de Vader, zo zal ook degene die zich met mij voedt leven hebben vanwege mij. 57
 • Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. In tegenstelling tot jullie voorouders die aten en toch stierven, zal wie dit brood eet eeuwig leven. 58

Alethes

Het Griekse woord alethes betekent "echt" of "echt" en zou alleen gebruikt worden tegen iemand die twijfelt; geen geloof heeft, zoals de Joden in vers 52. 

Alethes wordt verschillende keren genoemd in het Nieuwe Testament en is "altijd" gebruikt om de ware betekenis van iets te beschrijven; letterlijk. Het wordt nooit gebruikt om iets onwerkelijks of symbolisch te beschrijven.

De Heer benadrukte het wonder dat zijn lichaam en bloed naar waarheid voedsel en drank is.


Het woord "eten" in het Grieks geeft een grafische intensivering van

Nadat de Joden hun woede uitten, zette Jezus het woord grafisch kracht bij "eet" van phago (eten, consumeren; vers 51) naar trogo - kauwen, knagen op, verscheuren. 54,56,58


MOEILIJK TE GELOVEN


Toen zeiden vele leerlingen die luisterden: dit gezegde is moeilijk; wie kan het aanvaarden? 60

Is een symbolische leer moeilijk te aanvaarden? Nee!

Na het opgeven van hun levenswijze om Jezus te volgen, kozen veel discipelen ervoor om niet te geloven.


Schokt dit je?

Verzen 61: Jezus had nog een gelegenheid om een "misverstand" te corrigeren. In plaats daarvan zei Jezus tegen zijn leerlingen: "schokt (beledigt) dit jullie?"

Is er "iets" schokkends of aanstootgevends aan een symbolische leer? Nee!


Wat schokkend, moeilijk, verontrustend voor de menselijke geest en onbegrijpelijk was, was dat Jezus letterlijk sprak!


Vlieg naar de hemel

Zelfs na de wonderen die Jezus verrichtte, waren veel discipelen in zulk "ongeloof" dat Jezus een verklaring moest afleggen om zichzelf legitimeren dat hij de Zoon van God is en alles kan, zoals opstijgen naar de hemel.

Vers 62: Wat als je de zoon des mensen ziet opstijgen naar waar hij eerder was?

Is opstijgen naar de hemel onbegrijpelijk, bovennatuurlijk? JA

Zo wordt brood letterlijk vlees!

Het is van het wonderbaarlijke; het is bovennatuurlijk.


FOUT!

Jezus zegt: deze nieuwe leringen zijn onbegrijpelijk en moeilijk voor het menselijk verstand. Het vereist 100% geloof!


DE WAARHEID OVER VERS 63


Laten we Johannes 6:63 analyseren...

Vers 63: Het is "de geest" dat leven geeft, terwijl "het vlees" is van geen nut. De woorden die ik tot je heb gesproken zijn geest en leven.

Sommigen menen dat het woord "geest" in vers 63 bewijst dat Jezus symbolisch sprak.

Zij geloven ook dat Jezus verwees naar "zijn vlees" toen hij zei: "het vlees baat niet" - geen hulp of voordeel.


Volgens de Schrift staat de term "de geest" voor het zijn verenigd met God. De term "het vlees" staat voor de menselijke natuur gescheiden van God, als gevolg van de zonde.


Dit wordt geleerd vele malen in het Nieuwe Testament. Hier zijn een paar verzen...

 • Jezus zei: "de geest" is gewillig, maar "het vlees" is zwak. Mat 26:41
 • De zorg van "het vlees" is de dood, maar de zorg van "de geest" is leven en vrede. Want de zorg van "het vlees" is vijandigheid tegenover God; het onderwerpt zich niet aan de wet van God en kan dat ook niet; en wie in "het vlees" is, kan God niet behagen. Rom 8:5-8
 • Nu zijn de werken van "het vlees" duidelijk: onzedelijkheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, haat,... Gal 5:19-21
 • Daarentegen is de vrucht van "de Geest" liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, vrijgevigheid, trouw,... Gal 5:22
 • Want degene die zaait voor zijn vlees zal verderf oogsten uit "het vlees", maar degene die zaait voor "de geest" zal eeuwig leven oogsten uit "de geest". Gal 6:8
 • Want als je naar "het vlees" leeft, zul je sterven, maar als je door "de geest" de daden van het lichaam doodt, zul je leven. Rom 8:13...

Schrift "duidelijk" definieert "de geest" versus "het vlees".

Jezus zei niet "mijn vlees". Hij zei "het vlees". Hij was duidelijk "niet" verwijzend naar zijn fysieke heilige en zondeloze vlees.


Het vlees en bloed van de Heer veroverde dood. Het telt voor alles!


What words are spirit and life?

Holy Scripture states, “the flesh” is about sin, death,… destruction. “The spirit” is about love, peace, faithfulness,… eternal life. The words that Jesus just spoke (verses 48-58) are for the spirit, which gives life.

Wat zijn de "woorden" Jesus just spoke that would be considered "spirit and life?"

From his own words, “this is the bread that comes down from heaven so that one may eat it and not die.” (50) “Whoever eats this bread will live forever.” 51,58

What does niet die? What can live forever???

What could Jesus be referring to since our physical mortal bodies die?


Hij kan "ONLY" verwijzen naar onze geest. 


These new difficult teachings are for your spirit. Though our physical bodies will later rise from the dead, only our spirit can escape death and not die.

Jesus does “niet” feed your flesh, for it withers away and dies due to sin. He feeds your spirit with the very substance that conquered death, his body and blood.

Het is je geest die gevoed wordt, die leven geeft - Geest en Leven


Bovennatuurlijk vlees en bloed

Het vlees en bloed van Jezus is op wonderbaarlijke wijze ontstaan uit een bovennatuurlijke geboorte. Zijn vlees en bloed werd gevormd door de kracht van de Heilige Geest, via een maagdelijke geboorte.

Geen enkel ander menselijk lichaam heeft "ooit" zo geschapen zijn. Het vlees en bloed van de Heer zijn wonderbaarlijk.

Het is door het bovennatuurlijke lichaam en bloed van Jezus dat leven geeft aan de geest. "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Want mijn vlees is echt voedsel, en mijn bloed is echt drinken." 54,55


ZIJ VERLIETEN HEM


Voordat het gebeurde, wist hij...

Vanaf vers 64 wist Jezus van de "beginnend" welke discipelen zouden "niet geloven." Omdat Jezus de discipelen kende die "niet zouden geloven," dan wist hij "wat" ze zouden niet geloven. 

Jezus wist "wie" hem zou verlaten en hij wist "waarom" ze hem zouden verlaten - allemaal voordat het gebeurde. 


Als onze volmaakte God een "misverstand" te corrigeren of "op te helderen," zou hij dat gedaan hebben voordat hij het onderwees.

Onze liefhebbende God zou "niet" zijn leerlingen misleiden.


Ze lieten hem

Jezus stond toe dat veel leerlingen die hem vergezelden en volgden, die met hem aten en dronken, die dag en nacht met hem reisden, hem verlieten omdat ze niet "geloofden" in deze nieuwe leer. 60,64,66

Hij gehoorzaamde de wil van de Vader (40) en liet hen gaan omdat ze niet geloofden in zijn nieuwe leer.


Jezus riep hen niet terug

Hij "riep" hen niet terug. De Schrift zegt dat ze terugkeerden naar hun vroegere "manier van leven" en hem "niet langer" vergezelden. 66

Geen compromis

Dat Jezus toestond dat veel van zijn leerlingen hem verlieten, nadat ze hun eigen manier van leven hadden opgegeven om hem te volgen, laat zien hoe "belangrijk" deze lessen zijn voor Jezus in de Brood des Levens-discours en dat er geen sprake was van een compromis.

Dit vond ongeveer een jaar voor het Laatste Avondmaal plaats.


Jezus zette jaren van dienstwerk "op het spel" voor deze nieuwe leringen

Hij vroeg toen of de 12 apostelen zouden vertrekken!

Jezus zei toen tegen de Twaalf: "Willen jullie ook vertrekken?" 67

Over een metaforische symbolische leer?! Echt niet!


Geloof hebben in God en zijn plan

Zeer weinig details over het hoe, wanneer en waarom werden aan de discipelen gegeven bij de Brood der Levenstoespraak.

Denk je dat Petrus alle details kende en kon begrijpen hoe brood vlees kan worden? No!

Maar hij had "geloof" in Jezus. Hij verliet hem niet:

Simon Petrus antwoordde hem: "Meester, naar wie zullen wij gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Wij zijn gaan geloven en zijn ervan overtuigd dat U de Heilige van God bent." 68,69


Kom tot geloof

Petrus deed "niet" zeggen, ja Heer, we begrijpen precies wat U bedoelt... en dus geloven we.

Hij zei: we zijn "tot geloof gekomen" en zijn "overtuigd" (egnōkamen) dat U de Heilige van God bent.

Het was "niet" door "menselijk begrip" dat Petrus ertoe bracht in deze nieuwe leer te geloven, maar door een versterking van het geloof in de loop der tijd, waardoor hij in Jezus kon geloven "voorbij" wat hij kon bevatten.


Petrus benadrukte het "gebrek aan geloof" van de discipelen die weggingen 

Naar wie zullen we gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Wij geloven!


BOVENNATUURLIJK GELOOF


Je past waar mogelijk menselijk begrip en redenering toe, maar bovennatuurlijke leringen van God gaan ons verstandelijk vermogen te boven. Geloof is de "brug" dat ons verbindt met het bovennatuurlijke. Geloof verbindt ons met God, die bovennatuurlijk is.

Bovennatuurlijk geloof betekent geloven in God voorbij wetenschappelijk begrip en natuurwetten; van het wonderbaarlijke, vergelijkbaar met de bovennatuurlijke geboorte van de Heer en de vermenigvuldiging van brood en vis; een geloof vanuit "de geest"; een volledig geloof en vertrouwen in Jezus waardoor je in God kunt geloven "voorbij" wat je kunt bevatten; een geloof zonder grenzen!


Natuurlijk geloof

Dit geloof heeft grenzen!

Ieder mens erft een natuurlijk geloof waarmee je kunt vertrouwen op aardse dingen, situaties, enz. Het is geloof vanuit "het vlees" dat zich beperkt tot deze wereld. Natuurlijk geloof mist geloof in het bovennatuurlijke. Er is "geen" brug.

Deze nieuwe leringen vereist de discipelen om bovennatuurlijk geloof te hebben vanuit "de geest." (63) In plaats van Jezus "volledig te vertrouwen" zoals Petrus deed, leunden veel discipelen op hun "menselijk begrip" in plaats van op het geloof in God, wat leidde tot hun ongeloof en hun moeilijke en verontrustende gedachten.

Moeilijke en verontrustende gedachten aan het eten van mensenvlees en het drinken van mensenbloed gaan in tegen de kern van het menselijk verstand. Door het menselijk instinct, "mentale barrières" ontstaan gewoonlijk wanneer verontrustende en ongewenste gedachten ingaan tegen het logische menselijke begrip. Hoewel Jezus wel verklaard heeft dat "brood" zijn "vlees" is (51) en hij in dit betoog tien verschillende keren naar zichzelf verwees als brood, is de geestelijke strijd voor velen duidelijk en voor de hand liggend.


Begrip versus geloof

Jezus daagde zijn discipelen uit om "ga met hem mee". voorbij hun "beperkte" menselijke begrip. Buiten de grenzen van het menselijk begrip. Deze bovennatuurlijke leringen waren "hard" voor veel discipelen om te geloven, zoals de Schrift vermeldt (60). Ze worstelden geestelijk met zijn moeilijke en verontrustende woorden. Ze konden er niet naar luisteren of ze aanvaarden. De woorden die Jezus sprak beledigden en schokten vele discipelen. 61

Ook de Joden hadden het mentaal moeilijk. "Hoe" kan deze man ons zijn vlees te eten geven? (52) Zij stelden vragen bij het bovennatuurlijke. Hoe kan dit gebeuren? Ze twistten onder elkaar. Dit is onmogelijk! Hoe kan hij "geef ons" zijn vlees? Het woord "geloven" wordt genoemd "negen keer" in dit betoog. Het toepassen van menselijk "beperkt begrip" op leringen die "het menselijk begrip te boven gaan" zou onmogelijk te geloven zijn. In plaats van menselijk begrip toe te passen, eist de Heer "geloof" zoals Sint Petrus had:


"Wij zijn gaan geloven en zijn ervan overtuigd dat u de Heilige van God bent." 69


Klinkt dit als "menselijk begrip" of als geloof? Als Petrus menselijk begrip had toegepast op deze nieuwe leer, zou hij soortgelijke opmerkingen hebben gemaakt en soortgelijke vragen hebben gesteld. Dit is moeilijk; hoe kan dit gebeuren; wie kan het accepteren; wie kan het geloven?

In plaats daarvan koos Petrus voor "geloof" boven het beperkte menselijke begrip. Hij was "overtuigd" door het geloof in Jezus. In plaats van menselijke mentale barrières toe te passen, koos hij voor de brug. Heer, ik begrijp het niet, maar U kunt alles doen....


U bent de Heilige van God!


Veel discipelen namen de brug niet. Zij verkozen "menselijk begrip" boven geloof in de Heer. (60,64,66) Zij konden "niet" over hun eigen menselijke mentale barrières heen te komen, zodat ze "natuurlijk geloof" naar hun "menselijke manier van denken," in plaats van geloof in Jezus die bovennatuurlijk is. Omdat ze deze nieuwe leer niet konden begrijpen, kozen ze ervoor niet te geloven. Dit was de grootste bijbelse "geloofstest" voor zoveel discipelen, en velen faalden. Zonder compromis liet Jezus hen vertrekken.


Heb ik jou niet gekozen?

Jezus "aanvaard" Het geloof van Petrus. Heb ik de twaalf niet gekozen? (70) Jezus wist echter dat een van de twaalf een duivel was. (70,71) Heeft een duivel ooit een bovennatuurlijk geloof in Jezus? Nooit! Evenmin als Judas.

Jezus verbond deze afvalligheid met het verraad van Judas.


Geloof en geduld

Naarmate de tijd vorderde, onthulde Jezus steeds meer details aan hen die hem volgden en geloofden.

Wat toen voor veel discipelen verontrustend en moeilijk was, zou met geloof en geduld in Jezus na verloop van tijd de verbindende mysteries onthullen met het Laatste Avondmaal, het Nieuwe Pascha, de Offer-Kruisiging en de Verlossing van de Heer voor de mensheid door op te staan uit de dood.

Het is net als het leven! God openbaart de details van je leven beetje bij beetje. We willen nu alles weten, maar Hij vraagt "sterk geloof" en geduld.


VAN EEN WONDER KOMT EEN WONDER


Iemand vroeg me eens, hoe kan brood het vlees van Jezus worden en er toch als brood uitzien? Ik vroeg hem: hoe kan Maria een baby baren zonder menselijk mannelijk sperma te ontvangen? Het vlees en bloed van Jezus is op wonderbaarlijke wijze ontstaan uit een bovennatuurlijke maagdelijke geboorte. Uit een wonder komt een wonder voort.


Hij was (is) bovennatuurlijk

We weten dat Jezus alles kan, omdat hij goddelijk is. De Schrift laat zien dat hij kon vermenigvuldigen, substantie kon veranderen en uiterlijk kon veranderen. Jezus vermenigvuldigde brood en vis. Hij veranderde ook substantie en uiterlijk, zoals water in wijn. Dit natuurlijke voedsel werd vermenigvuldigd en natuurlijke drank omgevormd tot bovennatuurlijk voedsel en drank.

Verwekt door de kracht van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, was het fysieke lichaam van de Heer bovennatuurlijk. Geen enkel ander menselijk lichaam heeft "ooit" zo geschapen. Zijn bovennatuurlijke lichaam kon over water lopen; hij had volledige controle over de natuur. Zijn eigen lichaam veranderde volgens de Schrift twee verschillende keren van "vorm". (Mat 17:2, Marcus 16:12) En er waren andere keren dat zijn eigen discipelen hem niet konden herkennen.

De geboorte van Jezus was bovennatuurlijk, wat gemakkelijker te geloven is dan het eten van het vlees en het drinken van het bloed van Jezus. Veel mensen vandaag de dag tekortschieten van bovennatuurlijk geloof omdat ze verstrikt raken in hun eigen "menselijke moeilijke en verontrustende gedachten," net zoals de discipelen deden die Jezus verlieten.


Het eeuwige leven is "letterlijk" in het lichaam en bloed van Jezus

God werkt altijd door wat hij schept en het is door zijn schepping dat we gered kunnen worden. God schiep vlees en bloed en het is door het "letterlijke" vlees en bloed van Jezus dat gered wordt. God verkondigde in Het Boek Leviticus (17), "Het leven van alle vlees is in zijn bloed". Bloed beheerst het leven en voedt het vlees, waardoor het fysieke lichaam leven krijgt.

Door de zonde kwam de dood de mensheid binnen. Volgens het Oude Testament werden de bloedoffers van bepaalde wezens aan God geofferd ter verzoening van de zonden. Het bloed vertegenwoordigde de "leven" van het dier en elke consumptie van bloed was verboden. In Exodus 12 bijvoorbeeld werd het bloed van lammeren dat "fysiek" geredde eerstgeboren kinderen tijdens Pesach niet werden geconsumeerd. Zelfs het bloed uit het vlees van lammeren moest "uitgelekt" voordat er vlees werd gegeten.

Een grote reden waarom de oudtestamentische offers niet voldoende waren om de mensheid van de dood te redden, was omdat de "leven" van die dieren waren "niet" eeuwig. Die dieren hadden niet de goddelijke kracht om de dood te overwinnen; Jezus wel. (Johannes 10:18) Daarom, "eeuwig leven" meer dan tweeduizend jaar geleden tijd en ruimte binnenkwam.


Sinds de "leven" van Jezus is goddelijk eeuwig, het vlees en bloed van de "Lam Gods" werd eeuwig.


De verboden Joodse wet van het consumeren van bloed werd (net als vele andere wetten) door Jezus achterhaald met zijn nieuwe geboden. "Wat God schoon heeft gemaakt, ben jij".niet" profaan te noemen." (Handelingen 10:15) Volgens Jezus zul je, als je zijn vlees niet eet en zijn bloed niet drinkt, geen leven in je hebben. (53) Het eeuwige leven zit letterlijk in het lichaam en bloed van Jezus, en de Heer gebiedt ons daarvan deel te nemen. Johannes 6:48-58


Het Lam van God en het nieuwe Pascha

In tegenstelling tot jouw vlees dat (voor niets telt) verdort en sterft door de zonde, zit het eeuwige leven in het "lichaam en bloed" van Jezus. Zijn hele lichaam, dat zijn vlees, bloed, ziel en goddelijkheid omvatte, overwon de dood door op te staan uit de dood.

Door Gods fysieke schepping binnen tijd en ruimte, door het consumeren van het "herrezen" bovennatuurlijke lichaam en bloed van Jezus (Lam van God) tijdens vieringen van het "Nieuw Pascha". de dood zal "overgaan" de gelovigen als we door het goddelijke leven van de Heer het eeuwige leven binnengaan.


Wij worden het verrezen "Lichaam van Christus".


Zie, het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1:29

Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het bruiloftsfeest van het Lam. Openb. 19:9

U moet "verbruik" eeuwig leven, precies zoals Jezus met zijn eigen woorden stelde. Zijn levende vlees is ware voeding en bloed, ware drank. Johannes 6:55

Vers 54: "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken op de laatste dag."


GOD BLIJFT!


Jezus onderwees een aantal zeer moeilijke leringen in de Brood des Levens-verhandeling, die veel discipelen verkozen niet te geloven. Dus stond Jezus hen toe te vertrekken.

Gebaseerd op de Schrift zijn de leerstellingen van het Brood des Levens duidelijk "niet" symbolisch.

Dit hoofdstuk gaat over het eeuwige leven! Doe je onderzoek met een open hart!

God zegene je op je reis!


Nieuwe commando's vervangen de oude commando's

De stem sprak opnieuw tot hem, een tweede keer: "Wat God schoon heeft gemaakt, ben jij ".niet" profaan te noemen". Handelingen 10:15

De verboden Joodse wet om bloed te consumeren werd door Jezus achterhaald met zijn nieuwe geboden. Er zijn vele andere voorbeelden in de bijbel van nieuwe geboden van Jezus die oude geboden vervangen -. Klik hier!


Niet getekend

Sommigen geloven dat God de Vader ervoor koos om niet "trekken" de discipelen naar Jezus en dat was de reden dat veel discipelen de Heer verlieten. Dit is duidelijk niet waar en hier is waarom.... Klik hier!


Gratis brood

Verlieten de discipelen Jezus vanwege "gebrek aan" van gratis brood? Nee... Klik hier!


Neem contact op met

Jim@truthcampaign.org


Twitter

Volg ons op twitter - Klik hier!


Katholieke Bijbel

De Nieuwe Amerikaanse Bijbel, herziene editie

nl_NLDutch