Web Analytics Made Easy - Statcounter

Als je gelooft dat iets waar is, maakt dat het dan ook waar? Waarheid is "nooit" gebaseerd op wat iemand gelooft. Waarheid is gebaseerd op feit(en). Feit(en) moeten de basis vormen van wat men gelooft. Feiten uit de Heilige Schrift moeten ons christelijk geloof vormen. Anders heeft men geloof in wat men gelooft in plaats van geloof in de waarheid.


Deze gratis educatieve website helpt mensen waarheid te zoeken in enkele van de belangrijkste leerstellingen in de Heilige Bijbel. Hoewel er veel historische feiten zijn die de Heilige Schrift ondersteunen als het geïnspireerde Woord van God, richten we ons op hier gaat over de Brood des Levens-verhandeling in het Evangelie van Johannes hoofdstuk 6.


Wat tijdens deze verhandeling werd onderwezen zijn enkele van de belangrijkste leerstellingen van Jezus over het eeuwige leven, die veel mensen verkeerd interpreteren. Gebaseerd op feiten, door een uitgebreide analyse van de Heilige Schrift, geven we ons publiek een compleet en grondig begrip van waarom Jezus "niet", symbolisch sprekend tijdens de rede over het Brood des Levens. Het belang van een juiste interpretatie is cruciaal voor iemands christelijk geloof.


Jezus verwees naar "eeuwig leven" meer in het Levensbroodgesprek dan in enig ander hoofdstuk in het Nieuwe Testament. De toespraak werd gehouden in de synagoge in Kafarnaüm. Jezus was ongeveer twee jaar bezig met zijn aardse bediening en er waren "veel" discipelen die hem volgden, naast de twaalf.


Tijdens de toespraak gebeurde er iets groots dat het geloof van veel discipelen aan het wankelen bracht. Aan het einde van de toespraak, na het horen van nieuwe lessen van de Heer, verlieten veel discipelen Jezus abrupt en keerden terug naar hun oude manier van leven en vergezelden Hem niet langer. 66

Johannes 6:66 is de allereerste geregistreerde christelijke afvalligheid. Waarom vertrokken deze discipelen?


INHOUDSOPGAVE - SNEL 30 MINUTEN LEZEN


 • De weg bereiden - 10 belangrijke punten
 • Voorbode uit het Oude Testament; Pesach en het Manna in de Woestijn
 • Wie waren "de menigte"? Zij waren "geen" discipelen
 • Veel discipelen gaven hun "levenswijze" om Jezus te volgen
 • Nieuwe lessen van Jezus; er is iets groots gebeurd!
 • Verontrustende en onbegrijpelijke leringen zijn "moeilijk te geloven"
 • De waarheid over Johannes 6:63
 • Jezus stond toe dat veel discipelen hem verlieten; geen compromis
 • Bovennatuurlijk geloof vs. natuurlijk geloof
 • Een wonderbaarlijke maagdelijke geboorte vormde het vlees en bloed van Jezus. "Uit een wonder komt een wonder voort".
 • Verboden Joodse Wet
 • Last Supper “remembrance” and the New Passover

DE WEG BEREIDEN - 10 BELANGRIJKE PUNTEN


1. Dit gaat over het eeuwige leven!

Jezus verwees naar het eeuwige leven "13 keer" in het Levensbroodgesprek, meer dan in enig ander hoofdstuk in het Nieuwe Testament.


2. Volgens de Heilige Bijbel waren dit "discipelen" die Jezus verlieten en terugkeerden naar hun vroegere levenswijze en Hem niet langer vergezelden. Johannes 6:66


3. Discipelen waren gelovigen en volgelingen van Jezus. De Schrift definieert "de menigte" duidelijk als ongelovigen. Niet-discipelen.


4. Er waren drie groepen mensen die naar Kafarnaüm reisden: niet-discipelen (de menigte); 12 discipelen; en de andere discipelen.


5. De discipelen waren al onderwezen over de vereisten om eeuwig leven te verkrijgen, en dat was (is) geloven in Jezus en zijn bevelen gehoorzamen. Johannes hoofdstuk 3 & 5

Jezus "die uit de hemel neerdaalt" was geen nieuwe leer (Joh 3&5). Het was echter wel nieuw voor degenen die hem niet volgden. 


6. In minder dan 24 uur, van "Profeet" en "Koning" tot argumenten en ongeloof.


7. Deze verhandeling was de grootste Bijbelse "geloofstest" voor zoveel discipelen.


8. Kernpunt over Johannes 6:63

De woorden die Jezus sprak zijn geest en leven. Wat bedoelt hij?

 • Jezus zei met zijn eigen woorden dat je "niet sterven" als je dit brood eet (50,51,58). Waar zou Jezus naar kunnen verwijzen, aangezien onze fysieke sterfelijke lichamen sterven?
 • Hij kan "alleen" verwijzen naar onze geest.
 • Volgens de feiten voedt Jezus je geest die leven geeft. Geest en leven.
 • Werk niet voor voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat eeuwig leven geeft, dat de Mensenzoon jullie zal geven. 27

9. Jezus verbond deze afvalligheid met het verraad van Judas.


10. De Brood der Levenstoespraak vond ongeveer een jaar voor het Laatste Avondmaal plaats. Jezus was ongeveer twee jaar bezig met zijn aardse bediening.


VOORBODE UIT HET OUDE TESTAMENT


Pesach

Jezus koos zelf de tijd van wanneer hij de leer van de Brood der Levenstoespraak zou presenteren. Hoe groot is de kans dat deze rede (samen met het Laatste Avondmaal, een jaar later) zo dicht bij de jaarlijkse viering van Pesach zou vallen?

De waarschijnlijkheid dat Jezus dit deed op "ongeval" is ongeveer "één procent." De "wiskunde" zegt dat Jezus dit met opzet deed. De Heer had elke andere week en maand uit het jaar kunnen kiezen. 

Het Pascha was nabij (Johannes 6:4). De Israëlieten moesten niet alleen lammeren offeren, maar ook het vlees van lammeren eten om in verbond met God te zijn.


Volgens het boek Exodus moesten de Israëlieten specifieke instructies van God opvolgen om de "Engel des Doods" (tiende plaag) over hen te laten "gaan". Exodus 12

Om de "eerstgeborenen" te redden, moesten er drie belangrijke opdrachten zijn gehoorzaamde:

Ten eerste: Offer het lam. Ten tweede: Breng bloed van lam aan op deurposten en bovendorpel van huis waar vlees zal worden verteerd. Ten derde: Eet lamsvlees.

Het merkteken van bloed was "alleen" toegestaan op huizen waar vlees van lammeren gegeten zou worden. Vlees mocht niet buiten het huis gebracht worden. 7,46

Als de Israëlieten lammeren offerden, maar "niet" bloed aanbrengen op huizen waar later vlees werd gegeten, De dood zou die huizen zijn binnengegaan.


Het was "echt" vlees gegeten en echt bloed dat "opgeslagen." Geen symbool van een lam.


Jezus is het "Lam van God"

 • Je lam moet een jaar oud zijn, mannelijk en zonder smet. Exodus 12:5
 • Maar met het kostbare bloed van Christus als van een vlekkeloos ongeschonden lam. 1 Petrus 1:19
 • Gij zult geen van zijn beenderen breken. Exodus 12:46.
 • Want dit gebeurde opdat de Schriftpassage in vervulling zou gaan: "Geen bot ervan zal gebroken worden." Johannes 19:36
 • Want ons paaslam, Christus, is geofferd. 1 Kor 5:7
 • Zie, het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1:29
 • Zij zullen vechten met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, want hij is Heer der heren en koning der koningen, en zij die met hem zijn, zijn geroepen, uitverkoren en getrouw. Openb. 17:14
 • Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het bruiloftsfeest van het Lam. Openb. 19:9

God gebood het Pesachstatuut door elke generatie te vieren, "voor altijd." Exodus 12


Oud Manna vs. Nieuw Manna

Jezus als de nieuwe Mozes

 • De Farao liet alle mannelijke Hebreeuwse baby's doden, maar Mozes werd gered (Exodus 1-2). Herodes liet alle mannelijke baby's uit Bethlehem doden, maar Jezus werd gered. Mat 2:16
 • Mozes at of dronk veertig dagen en veertig nachten niet (Exodus 34:28). Jezus at of dronk veertig dagen en veertig nachten niet. Mat 4:2
 • Door bloed was Mozes de middelaar van het oude verbond (Exodus 24:8). Door bloed is Jezus de middelaar van het nieuwe verbond. Heb 12:24
 • De wetten van de Tien Geboden werden door Mozes ontvangen op een berg, de berg Sinaï. Jezus sprak de Zaligsprekingen uit op een berg, Bergrede. 
 • Mozes wordt beschouwd als de grootste leraar in het Oude Testament. Jezus wordt beschouwd als de grootste leraar in het Nieuwe Testament.

Het nieuwe manna is slechts een "symbool" uit de Nieuwe Mozes?


Oud Manna 

Volgens het boek Exodus regende God brood uit de hemel om de Israëlieten veertig jaar lang in de woestijn te voeden. Exodus 16

Het brood was "niet" symbolisch. Het was "bovennatuurlijk" brood en wonderbaarlijke gaven van God om de Israëlieten te voeden.

De Oude Exodus bevrijdde de Israëlieten uit de slavernij; 12 stammen van Israël werden geleid door Mozes naar het beloofde land.

Rechtstreeks uit de Hemel, "Manna" in de ochtend en "Vlees" in de avond. 8

De Joden klaagden, murmelden. Exodus 16

Manna werd in een gouden vat in de tabernakel gelegd. 33; Heb 9:4


Nieuw Manna 

Jezus wordt aangeduid als de "Nieuwe Mozes" in het Nieuwe Testament.

De Nieuwe Exodus bevrijdt de mensheid van slavernij; zonde en dood. 12 apostelen werden geleid door Jezus naar het beloofde land.

De Joden verwachtten dat een profeet als Mozes in de wereld zou komen en iets groters zou doen.

Mozes: Een profeet "zoals ik" zal de LORD, uw God, wek op... Deut 18:15-18; Handelingen 3:22

Toen de mensen het teken zagen dat hij gedaan had, zeiden ze: "Dit is werkelijk de "Profeet," degene die in de wereld zal komen." Johannes 6:14

De Joden vroegen toen iets groters van de Nieuwe Mozes. Zij vroegen om manna "altijd." Niet slechts veertig jaar, maar voor altijd, zodat ze hun fysieke lichamen kunnen bevredigen. 34

De Joden klaagden, murmelden. 41


Volgens de Schrift is er iets groters gegeven dat geconsumeerd moet worden.


Rechtstreeks uit de hemel, "eet" van het nieuwe manna en je zult niet sterven

 • Jullie voorouders aten het manna in de woestijn, maar ze stierven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, zodat men "eet" het en niet sterven. 49,50
 • Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. In tegenstelling tot je voorouders die aten en toch stierven, wie "eet" dit brood zal eeuwig leven. 58
 • Jezus begint (49) en eindigt (58) zijn moeilijke nieuwe leer die het "oude manna" dat gegeten werd (nog stierf) verbindt met het "nieuwe manna," dat gegeten moet worden (eeuwig leven).

WIE WAREN "DE MENIGTE"?


In Johannes hoofdstuk 6 geloven sommigen dat de "andere discipelen" "deel uitmaakten van de menigte".

Dit is niet waar.

Deze menigte woonde zowel de "Vermenigvuldiging van Broden" als de "Brood der Levenden-verhandeling" bij. Begrijpen wie de menigte was helpt zet het podium op voor een juiste bijbelse interpretatie van het Levensbroodgesprek.

Laten we eerst analyseren wat er gebeurde tijdens de Broodvermenigvuldiging, de dag voor de redevoering. Over deze bovennatuurlijke gebeurtenis wordt geschreven in alle vier de evangeliën...


Als het woord "discipelen" in de Bijbel genoemd wordt, is het soms "niet" heel duidelijk of de Schrift verwijst naar de "twaalf discipelen" of naar "alle discipelen". Door het Nieuwe Testament echter logisch te analyseren, kunnen we erachter komen "die" waarnaar de Schrift verwijst.

Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. Johannes 6:3

De menigte rustte uit op het gras. 10


Andere discipelen

Samen met de twaalf discipelen weten we dat er andere zeer trouwe discipelen die Jezus vergezelden tijdens zijn "geheel" aardse bediening, volgens de Schrift. Handelingen 1:21-23

We weten ook dat Jezus "veel" discipelen die hem gedurende dit punt en deze tijd van zijn bediening volgden, naast de twaalf. Johannes 6:60,66


Grote menigte te voeden

5000 man is een enorme menigte!

De meeste bijbelgeleerden geloven echter dat de grootte van de menigte tijdens de "Vermenigvuldiging van de broden" eerder 10 tot 15 duizend mensen was, omdat de Schrift "niet" vrouwen en kinderen opnemen in de telling, die er waren. Matt 14:21

Volgens de feiten werd, toen het "avond" was en "laat" werd, (Matt 14:15) deze massale menigte verteld om "gaan zitten" op het gras in groepen. Marcus 6:39; Lucas 9:14.

De "discipelen" kregen toen het bevel om "het voedsel uitdelen" aan de menigte (Marcus: 6:41; Lucas 9:16; Matt 14:19) en de restjes opruimen. Johannes: 6:12

Het publiek had zoveel als ze wilden.


Zou het logisch zijn als "alleen" de twaalf discipelen werden opgeroepen om zo'n massale menigte te bedienen, met vele "andere discipelen" in aanwezigheid?


De "twaalf" moesten al het werk doen?

De twaalf "senior" apostelen moesten "al het werk" terwijl de andere discipelen zich in de menigte bevonden, liggend op het gras en etend tot ze vol waren?

Visualiseer de grootte van de menigte en de hoeveelheid voedsel. We hebben het over een mensenmassa ter grootte van een stadion! Het grasveld waar de menigte in groepen ging zitten moet zich honderden meters hebben uitgestrekt. Stel je de "maat" van de stapels brood en vis die zoveel mensen zouden voeden.

Dat is veel werk voor twaalf mensen! Zou er met weinig hulp iets gedaan kunnen worden?


We hebben het over duizenden broden en duizenden vissen!


Mensen dienen is een fundamentele les van Jezus

Volgens de feiten is de "discipelen" diende de menigte. De "andere discipelen" werden zelden genoemd in de Evangeliën. Betekent dat dat ze niet bestonden, of dat ze slechts "deel uitmaakten van de menigte?"

Matthias die de Heer vergezelde tijdens zijn "hele" aardse bediening volgens de Schrift, en later de "twaalfde apostel," (Handelingen 1:26) werd nooit genoemd in de Evangeliën. Maakt dat hem tot "deel van de menigte"?

Een van de grootste kwaliteiten van discipelschap dat Jezus onderwees ging over "mensen dienen", niet over gediend worden! Dit fundamentele onderwijs van "anderen dienen" en anderen op de eerste plaats zetten staat in "vele verzen" in het hele Nieuwe Testament.

Deze interpretatie dat de "andere discipelen" "deel uitmaakten van de menigte" en daarom niet meededen met het dienen van de menigte is in tegenspraak met de leer van de Heer en het is niet logisch logisch.

Door te begrijpen wat de menigte niet geloofde, scheidt deze menigte verder van "alle" discipelen...


Deze menigte deed "niet" geloven in Jezus, volgens de Heilige Schrift


Discipelen waren volgens de Schrift gelovigen en volgelingen van Jezus. Voordat alle moeilijke en verontrustende nieuwe leringen werden onderwezen, ontbrak het de menigte aan geloof in Jezus:

 • Deze menigte volgde Jezus niet vanwege de tekenen die de Heer verrichtte. Johannes 6:26
 • Ze volgden Jezus om de verkeerde redenen. De menigte geloofde dat de "Nieuwe Mozes" hun fysieke honger zou stillen; vergelijkbaar met het "Manna in de Woestijn." 26-27,34
 • De menigte vroeg om "een ander" teken van Jezus, vanwege hun gebrek aan geloof.
 • Dus zeiden ze tegen hem: "Welk teken kunt u doen, opdat wij u zien en in u geloven? Wat kunt u doen?" 30
 • Jezus zei tegen hen: "Maar ik heb jullie gezegd dat, hoewel jullie mij gezien hebben, jullie niet geloven." 36
 • De Heer beschreef de menigte als schapen "zonder" een herder (Marcus 6:34). Hoe kan een schaap geloof hebben als er geen herder is? Kan een schaap zonder herder een discipel van Christus zijn? Nee!

Uit de Schrift blijkt dat de "andere discipelen" waren niet "deel van de menigte."


Vers 22 tot en met 59 was een discussie tussen de menigte en Jezus met betrekking tot zijn nieuwe leringen. En ja, Jezus gaf onderwijs. 59

De discipelen "luisterden" tijdens de rede over het Brood des Levens. De enige discipel die sprak was Petrus aan het eind van de verhandeling. 68,69

Pas toen Jezus het gesprek "rechtstreeks" verlegde naar zijn discipelen, nadat hij "vele gedachten van ongeloof" van zijn discipelen had gelezen, na zijn moeilijke en verontrustende nieuwe leringen. 60,61


DISCIPELEN - LEVENSWIJZE


Vele discipelen volgden

Verschillende keren in de Schrift zei Jezus tegen mensen dat ze hem moesten "volgen" als ze zijn discipel wilden zijn. In het Grieks werd het woord "Akoloutheo" gebruikt voor volgen, wat betekent vergezellen, zich bij hem voegen en bijwonen, letterlijk met hem meelopen.  

Samen met de twaalf had Jezus andere discipelen die hem volgden "zeer vroeg" verder in zijn bediening. Deze andere discipelen vergezelden de Heer gedurende zijn hele aardse bediening. Handelingen 1:21-23

Op de dag van de verhandeling was Jezus ongeveer twee jaar bezig met zijn aardse bediening en er waren "veel" discipelen die hem volgden, naast de twaalf. Johannes 6:60


72 discipelen

Discipelschap betekende niet alleen wandelen met Jezus en leren. Volgens Lucas hoofdstuk 10 gaf Jezus na de rede aan 72 trouwe discipelen missiewerk, waaronder het reizen van stad naar stad om te prediken, demonen uit te drijven, zieken te genezen, enz. Volgens Jezus hadden veel profeten en koningen niet het voorrecht om te zien en te horen wat deze discipelen zagen en hoorden. 24

Wie naar deze discipelen luisterde, luisterde naar de Heer. Wie deze discipelen verwierp, verwierp de Heer. 16

Toen hij verheugd terugkeerde van hun missie, zei Jezus tegen zijn leerlingen: Ik heb de satan als een bliksem uit de hemel zien vallen. 18

De Heer gaf deze discipelen "volledige macht over de vijand." 19


Jezus "garandeerde" de hemel aan deze 72 discipelen!


Volgens Jezus zijn de namen van de 72 discipelen "geschreven in de hemel." 20

Met de strenge en veeleisende regels en voorwaarden van het discipelschap van de Heer, kan het alleen maar betekenen dat deze 72 zeer trouwe en gehoorzame discipelen waren als Jezus de hemel garandeert. 

Als je je leven verliest omwille van hem, red je het....


Voorwaarden voor discipelschap

Jezus was (is) een "stoere" coach! De omstandigheden waren "niet" gemakkelijk voor de discipelen.

 • Zijn leerling zei tegen hem: "Heer, laat mij eerst gaan en mijn vader begraven." Maar Jezus antwoordde hem: "Volg mij, en laat de doden hun doden begraven." Mat 8:21-22
 • En een ander zei: "Ik zal u volgen, Heer, maar laat me eerst afscheid nemen van mijn familie thuis." Jezus zei: "Niemand die een hand aan de ploeg zet en kijkt naar wat achterbleef, is geschikt voor het koninkrijk van God." Lucas 9:61-62
 • Wie vader of moeder meer liefheeft dan mij, is mij niet waard, en wie zoon of dochter meer liefheeft dan mij, is mij niet waard. Mat 10:37
 • Jezus gebood zijn leerlingen afstand te doen van hun bezittingen, zichzelf te verloochenen, dagelijks hun kruis op te pakken en hem te volgen. Mat 10:38, Lucas 9:23; Lucas 14:25-33.
 • Wie zijn eigen kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan mijn discipel niet zijn. Lucas 14:27

Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het redden. Matt 10:39


Inzet en geloof

Voorwaarden van Discipelschap waren mandaten voor alle discipelen, niet alleen voor de twaalf.

De Evangeliën van het Nieuwe Testament geven duidelijk het draaiboek van discipelschap aan, en dat was toen niet gemakkelijk! Je kon niet zomaar "Uber" of "GPS" het over aan Jezus voor de zondagse kerkdienst. En Jezus bleef niet op één locatie.

Geschat wordt dat Jezus reisde meer dan drieduizend mijl tijdens zijn aardse bediening, en hij riep zijn discipelen op hem dagelijks te volgen....


Veel discipelen gaven hun "levenswijze" om Jezus te volgen.


Versterking van het geloof

De discipelen hadden wel de luxe om rechtstreeks met Jezus te spreken en van hem te leren, en waren getuige van wonderen om hun geloof te helpen versterken.

In het bijzijn van zijn leerlingen, enkele uren voor de redevoering, verrichtte Jezus een ongelooflijk onbegrijpelijk bovennatuurlijk wonder van het vermenigvuldigen van brood en vis om meer dan 5000 mensen te voeden!

Dit wonder demonstreerde de goddelijke vermogens van de Heer om te nemen wat "natuurlijk" en de "bovennatuurlijk." Vergelijkbaar met het Manna in de Woestijn dat de Vader verschafte, verschafte Jezus met overvloed bovennatuurlijk brood en bovennatuurlijke vis aan hen die in nood verkeerden.

Het "Brood des Levens" kan zich vermenigvuldigen.


Na dit wonder wilden velen "maak hem koning." Johannes 6:15


Dit versterkte beslist het geloof van de discipelen nog meer!

Jezus bereidde de discipelen voor op zeer moeilijke onbegrijpelijk bovennatuurlijke leringen die de volgende dag onderwezen zou worden...


NIEUWE LERINGEN - ER IS IETS GROOTS GEBEURD!


Wie "gelooft" in de Zoon het eeuwige leven heeft. Johannes 3:36

De discipelen volgden Jezus over een belofte van eeuwig leven, maar ze moesten geloven in wat hij onderwees. Geloven betekent "als waarheid aanvaarden." Moeilijke en verontrustende "nieuwe leringen" vonden echter plaats die het geloof van veel discipelen deden wankelen.

Jezus "verraste" zijn discipelen met nieuwe vreemde leringen die niet alleen verontrustend waren, maar ook verboden, zoals het drinken van bloed.


Brood is zijn vlees

Jullie voorouders aten het manna in de woestijn, maar ze stierven; dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, zodat iemand ervan kan eten en niet sterft. Johannes 6:49-50

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit brood eet, zal eeuwig leven; en de "brood" dat ik zal geven "is mijn vlees" voor het leven van de wereld. 51


Woede barstte los

Boze ruzies braken uit bij de Brood der Levenstoespraak.

Over een metafoor of symboliek? Echt niet!

De Joden twistten (verhitte argumenten) onder elkaar en zeiden, "Hoe kan deze man ons zijn vlees te eten geven?" 52

Dit was geen terloopse ruzie. Veel mensen waren boos en verontrust over de verrassende taal van de Heer.


Terwijl velen boos waren, zette Jezus "een tandje bij" en gaf een verboden ultimatum!


Het ultimatum

Terwijl velen "overstuur" waren tijdens de redevoering, in plaats van een "misverstand" recht te zetten, deed Jezus "de lat hoger gelegd" nog hoger door een verboden ultimatum te stellen dat het drinken van zijn bloed inhield:

Jezus zei tegen hen: "Amen, amen, Ik zeg jullie, tenzij jullie het vlees van de Mensenzoon eten en zijn bloed drinken, hebben jullie geen leven in je binnenste." 53


Het consumeren van bloed werd door de Joden streng verboden. Lev 17


Jezus intensiveerde toen zijn levendige "letterlijk" commando's

 • Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken op de jongste dag. Johannes 6:54
 • Want mijn vlees is waar (alethes) voedsel, en mijn bloed is waar (alethes) drinken. 55
 • Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. 56
 • Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leven heb vanwege de Vader, zo zal ook degene die zich met mij voedt leven hebben vanwege mij. 57
 • Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. In tegenstelling tot jullie voorouders die aten en toch stierven, zal wie dit brood eet eeuwig leven. 58

In minder dan 24 uur van Profeet en Koning naar ruzie en ongeloof.


Alethes

Het Griekse woord alethes uit vers 55 betekent "echt" of "echt" en zou alleen gebruikt worden tegen iemand die twijfelt; geen geloof heeft, zoals de Joden in vers 52. 

Alethes wordt verschillende keren genoemd in het Nieuwe Testament en is "altijd" gebruikt om de ware betekenis van iets te beschrijven; letterlijk. Het wordt nooit gebruikt om iets onwerkelijks of symbolisch te beschrijven.


De Heer benadrukte het wonder dat zijn lichaam1 (zie opmerking hieronder) en bloed is naar waarheid eten en drinken.


Het woord "eten" in het Grieks geeft een grafische intensivering van

Nadat de Joden hun woede uitten, zette Jezus het woord grafisch kracht bij "eet" van phago (eten, consumeren; vers 51) naar trogo - kauwen, knagen op, verscheuren. 54,56,58


MOEILIJK TE GELOVEN


Uit Vers 60: Toen zeiden vele discipelen die luisterden: dit "zeggen is moeilijk;" wie kan het accepteren (horen)?

Wie kan er naar luisteren?

Nog maar enkele uren geleden waren de discipelen er getuige van dat Jezus een ongelooflijk onbegrijpelijk bovennatuurlijk wonder verrichtte door "uit het niets" brood en vis te scheppen om duizenden mensen te voeden! Velen wilden hem koning maken!

Denk je dat deze discipelen toen luisterden??... Zonder twijfel!


Van hoog naar laag, wat een complete omkering van het geloof in Jezus!


Over een symbolische leer? Echt niet!

Na het opgeven van hun "levenswijze" om Jezus te volgen, kozen veel leerlingen ervoor om niet te geloven in deze verontrustende en moeilijke nieuwe leringen.


Schokt dit je?

Uit Vers 61: Jezus had nog een gelegenheid om een "misverstand" te corrigeren. In plaats daarvan zei Jezus tegen zijn leerlingen: schokt (beledigt) dit jullie?

Is er "iets" schokkends of aanstootgevends aan een symbolische leer? Nee!


Wat schokkend, moeilijk, verontrustend voor de menselijke geest en onbegrijpelijk was, was dat Jezus letterlijk sprak!


Vlieg naar de hemel

Zelfs na de wonderen die Jezus verrichtte, waren veel discipelen in zulk "ongeloof" dat Jezus een verklaring moest afleggen om zichzelf legitimeren dat hij de Zoon van God is en alles kan, zoals opstijgen naar de hemel.

Vers 62: Wat als je de zoon des mensen ziet opstijgen naar waar hij eerder was?

Is opstijgen naar de hemel onbegrijpelijk, bovennatuurlijk? JA

Zo wordt brood letterlijk vlees!

Het is van het wonderbaarlijke; het is bovennatuurlijk.


De schepping van wonderen gaat verder dan het wetenschappelijk begrip en de natuurwetten, zoals vliegen naar de hemel. Ze gaan verder dan onze "beperkt" menselijk begrip.

Jezus maakt duidelijk dat deze nieuwe leringen bovennatuurlijk zijn.


FOUT!

Jezus zegt: deze nieuwe leringen zijn onbegrijpelijk en moeilijk voor het menselijk verstand. Het vereist 100% geloof!


DE WAARHEID OVER VERS 63


Laten we, gebaseerd op feiten, Johannes 6:63 analyseren...

Vers 63: Het is "de geest" dat leven geeft, terwijl "het vlees" is van geen nut. De woorden die ik tot je heb gesproken zijn geest en leven.

Sommigen beweren dat vers 63 een symbolische interpretatie van de Brood des Levens-verhandeling ondersteunt:

 • Het is duidelijk dat de menigte en de discipelen geloofden dat Jezus letterlijk sprak. Sommigen menen echter dat vers 63 een letterlijke interpretatie uitsluit.
 • Sommigen geloven dat Jezus naar "zijn vlees" verwees toen hij zei: "het vlees baat niet" - baat niets, enz.
 • Zij geloven ook dat het woord "geest" in vers 63 bewijst dat Jezus symbolisch sprak.

Door elke zin van dit vers te analyseren, zullen we je duidelijk laten zien waarom een symbolische interpretatie "niet" correct.


Analyse van de eerste zin uit vers 63....


Volgens de Schrift staat de term "de geest" voor het zijn verenigd met God. De term "het vlees" staat voor het zijn gescheiden van God, als gevolg van de zonde. Dit wordt geleerd vele malen in het Nieuwe Testament. Hier zijn een paar verzen...

 • Jezus zei: "de geest" is gewillig, maar "het vlees" is zwak. Mat 26:41
 • De zorg van "het vlees" is de dood, maar de zorg van "de geest" is leven en vrede. Want de zorg van "het vlees" is vijandigheid tegenover God; het onderwerpt zich niet aan de wet van God en kan dat ook niet; en wie in "het vlees" is, kan God niet behagen. Rom 8:5-8
 • Nu zijn de werken van "het vlees" duidelijk: onzedelijkheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, haat,... Gal 5:19-21
 • Daarentegen is de vrucht van "de Geest" liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, vrijgevigheid, trouw,... Gal 5:22
 • Want degene die zaait voor zijn vlees zal verderf oogsten uit "het vlees", maar degene die zaait voor "de geest" zal eeuwig leven oogsten uit "de geest". Gal 6:8
 • Want als je naar "het vlees" leeft, zul je sterven, maar als je door "de geest" de daden van het lichaam doodt, zul je leven. Rom 8:13

Jezus verwees in het Evangelie van Matteüs naar "het vlees" als "de zondige natuur van de mens".


Volgens Matteüs 26:41 zei de Heer tegen zijn discipelen dat ze waakzaam moesten zijn en moesten bidden, zodat ze niet in "verleiding." En toen zei hij: "de geest" is gewillig, "het vlees" is zwak. Jezus was niet praten over fysiek vlees en hier is waarom...

 • Verleidingen zijn gebaseerd op menselijke "verlangens" iets verkeerds of onverstandigs willen doen, volgens de definitie. Menselijke verleidingen zijn de drijfveer achter die interne strijd tussen goed en kwaad.
 • De geest is gewillig. Gewillig om wat te doen? De geest is bereid om onze zondige verlangens te overwinnen (niet in verleiding te komen) door te bidden, als je dit vers in de context houdt. Het vlees is zwak in de strijd tegen verleidingen. Naar welk vlees verwijst Jezus? Het zijn onze menselijke zondige "verlangens" die ons in verleiding brengen, niet ons fysieke vlees.
 • Een verlangen kan ons fysieke lichaam motiveren om iets te doen. We kunnen ons fysieke lichaam ook gebruiken om toe te geven aan verleidingen, maar het zijn onze interne zondige verlangens die ons ertoe aanzetten om iets verkeerds of onverstandigs te doen. Als je leeft volgens de menselijke zondige natuur (het vlees), zul je sterven volgens Paulus. Jezus vroeg om gebed als het wapen bij uitstek in de strijd tegen verleidingen, in de strijd tegen die menselijke zondige verlangens. 
 • Om meer context toe te voegen: vlak voor dit vers vertelde Petrus Jezus dat hij "niet" Hem verloochenen. Later die avond koos Petrus voor de verleiding (het verlangen) om zichzelf te redden en God drie keer te verloochenen in plaats van gearresteerd en mogelijk gedood te worden.
 • Net als Paulus is het duidelijk dat Jezus verwees naar "het vlees" als onze "menselijke zondige natuur" los van Gods genade, die zwak is tegen verleidingen. "Geen fysiek vlees."

Jezus verwees naar de beloning


Deze twee termen worden gedefinieerd in de Heilige Schrift.

Zoals we in de Schrift kunnen zien, is het samenvoegen van deze twee termen om een vergelijking van elkaar te laten zien. "De geest" en "het vlees" zijn complete tegenpolen. 

De Heer beschreef de beloning tussen leven in "de geest" en leven in "het vlees:"

Leven of niets:

 • Zij die in "de geest" leven, krijgen het leven -. Verenigd
 • Zij die in de zonden van "het vlees" leven, baten niets. Gescheiden

Jezus zei niet "mijn vlees". Hij zei "het vlees". Hij was duidelijk "niet" verwijzend naar zijn fysieke heilige en zondeloze vlees.

Het vlees en bloed van de Heer veroverde dood. Zijn vlees levert eeuwig leven op!


Analyse van de tweede zin uit vers 63....


Wat zijn de "woorden" Jezus sprak zojuist dat zou worden beschouwd als "geest en leven?"

Uit zijn eigen woorden:

 • Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, zodat men het kan eten en niet sterven. (Johannes 6:50) Wie van dit brood eet, zal voor altijd leven. 51,58
 • Wat doet niet sterven? Wat kan eeuwig leven?
 • Waarop zou Jezus kunnen doelen, aangezien onze fysieke sterfelijke lichamen sterven?
 • Hij kan "ALLEEN" verwijzen naar onze geest. 
 • Volgens de feiten voedt Jezus je geest die leven geeft.
 • Werk niet voor voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat eeuwig leven geeft, dat de Mensenzoon jullie zal geven. 27

Deze nieuwe moeilijke bovennatuurlijke leringen zijn voor je geest. Hoewel onze fysieke lichamen later uit de dood zullen opstaan, kan alleen onze geest aan de dood ontsnappen en niet sterven.

Jezus voedt je geest met zijn eigen levende hemelse verrijzenis lichaam en bloed. Het is alleen door leven in de geest dat je kunt hebben geloof in God. En alleen je geest wordt gevoed. Het vlees levert niets op.


Het is je geest die gevoed wordt, die je het eeuwige leven in de Hemel geeft - Geest en Leven


Bovennatuurlijk lichaam

Het lichaam en bloed van Jezus zijn op wonderbaarlijke wijze ontstaan uit een bovennatuurlijke geboorte. Zijn lichaam en bloed werden gevormd door de kracht van de Heilige Geest, door middel van een maagdelijke geboorte.

Geen enkel ander menselijk lichaam heeft "ooit" op deze manier geschapen. Het lichaam en bloed van de Heer zijn wonderbaarlijk.

Het is door het bovennatuurlijke lichaam en bloed van Jezus dat leven geeft aan de geest. "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Want mijn vlees is echt voedsel, en mijn bloed is echt drinken." 54,55


ZIJ VERLIETEN HEM


Door een misverstand?

Sommige mensen geloven dat Jezus symbolisch sprak en dat veel discipelen de leer van de Heer verkeerd begrepen. Heeft Jezus toegestaan dat veel discipelen hem verlieten op basis van een misverstand? Als dat waar is, dan heeft Jezus "opzettelijk" misleidde vele discipelen...

Volgens de Schrift wist Jezus, die ook goddelijk is, alles voordat het gebeurde:


Vanaf vers 64, Jezus wist wie hem zou verlaten en hij wist waarom ze hem zouden verlaten, allemaal voordat het gebeurde.


Als onze "perfect" God moest een misverstand corrigeren over zijn uitputtende levendige letterlijke leringen die velen schokten en boos maakten, hij zou zijn leringen gecorrigeerd hebben voordat hij ze onderwees.

Onze liefhebbende God zou "niet" misleidde zijn discipelen, vooral over het eeuwige leven!

De feiten ondersteunen dit symbolische geloof duidelijk niet.


Ze lieten hem

 • Als gevolg daarvan keerden veel van zijn leerlingen terug naar hun vroegere levenswijze en vergezelden hem niet langer. 66
 • Jezus stond toe dat veel leerlingen die hem vergezelden en volgden, die met hem aten en dronken, die dag en nacht met hem reisden, hem verlieten omdat ze niet "geloofden" in deze nieuwe leer. 60,64,66
 • Hij gehoorzaamde de wil van de Vader (40) en liet hen gaan....

Want dit is de wil van mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en gelooft in hem eeuwig leven hebben, en ik zal hem opwekken op de jongste dag. 40


Jezus riep hen niet terug

Hij "riep" hen niet terug. De Schrift zegt dat ze terugkeerden naar hun vroegere "manier van leven" en hem "niet langer" vergezelden. 66

Geen compromis

Dat Jezus toestond dat velen van zijn discipelen hem verlieten, nadat ze hun eigen manier van leven hadden opgegeven om hem te volgen, laat zien hoe "belangrijk" deze leringen zijn aan Jezus in de Brood der Levenstoespraak en dat er geen sprake was van een compromis.

Dit vond ongeveer een jaar voor het Laatste Avondmaal plaats.


Jezus zette jaren van dienstwerk "op het spel" voor deze nieuwe leringen

Hij vroeg toen of de 12 apostelen zouden vertrekken!

Jezus zei toen tegen de Twaalf: "Willen jullie ook vertrekken?" 67

Over een metaforische symbolische leer?! Echt niet!


Geloof hebben in God en zijn plan

 • Zeer weinig details over het hoe, wanneer en waarom werden aan de discipelen gegeven bij de Brood der Levenstoespraak.
 • Denk je dat Petrus alle details kende en kon begrijpen hoe brood vlees kan worden? No!
 • Maar hij had "geloof" in Jezus. Hij verliet hem niet:
 • Simon Petrus antwoordde hem: "Meester, naar wie zullen wij gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Wij zijn gaan geloven en zijn ervan overtuigd dat U de Heilige van God bent." 68,69

Petrus benadrukte het "gebrek aan geloof" van de discipelen die weggingen 

Naar wie zullen we gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Wij geloven!


BOVENNATUURLIJK GELOOF


Je past waar mogelijk menselijk begrip en redenering toe, maar bovennatuurlijke leringen van God gaan ons verstandelijk vermogen te boven. Geloof is de "brug" dat ons verbindt met het bovennatuurlijke. Geloof verbindt ons met God, die bovennatuurlijk is.

Bovennatuurlijk geloof betekent geloven in God voorbij wetenschappelijk begrip en natuurwetten; van het wonderbaarlijke, vergelijkbaar met de bovennatuurlijke geboorte van de Heer en de vermenigvuldiging van brood en vis; een geloof vanuit "de geest"; een volledig geloof en vertrouwen in Jezus waardoor je in God kunt geloven "voorbij" wat je kunt bevatten; een geloof zonder grenzen!


Natuurlijk geloof

Dit geloof heeft grenzen!

Ieder mens erft een natuurlijk geloof waarmee je kunt vertrouwen op aardse dingen, situaties, enz. Het is geloof vanuit "het vlees" dat zich beperkt tot deze wereld. Natuurlijk geloof mist geloof in het bovennatuurlijke. Er is "geen" brug.

Deze nieuwe moeilijke leringen vereist de discipelen om bovennatuurlijk geloof te hebben vanuit "de geest." (62,63) In plaats van Jezus "volledig te vertrouwen" zoals Petrus deed, leunden veel discipelen op hun "menselijk begrip" in plaats van op hun geloof in God, wat leidde tot hun ongeloof en hun moeilijke en verontrustende gedachten.

Moeilijke en verontrustende gedachten aan het eten van mensenvlees en het drinken van mensenbloed gaan in tegen de kern van het menselijk verstand. Door het menselijk instinct, "mentale barrières" ontstaan meestal wanneer verontrustende en ongewenste gedachten tegen logisch menselijk inzicht ingaan. Hoewel Jezus wel zei dat "brood" zijn "vlees" is (51) en hij naar zichzelf verwees als brood "10 keer" in dit betoog is de mentale strijd voor velen duidelijk en helder.


Begrip versus geloof

Jezus daagde zijn discipelen uit om "ga met hem mee". voorbij hun "beperkte" menselijke begrip. Verder dan de grenzen van het menselijk begrip, zoals vliegen naar de hemel (62). Deze bovennatuurlijke leringen waren "hard" voor veel discipelen om te geloven, zoals in de Schrift staat (60). Ze worstelden mentaal met zijn moeilijke en verontrustende woorden. Ze konden er niet naar luisteren of ze accepteren (60). De woorden die Jezus sprak beledigden en schokten veel discipelen. 61

Ook de Joden hadden het mentaal moeilijk. "Hoe" kan deze man ons zijn vlees te eten geven? (52) Zij stelden vragen bij het bovennatuurlijke. Hoe kan dit gebeuren? Ze twistten onder elkaar. Dit is onmogelijk! Hoe kan hij "geef ons" zijn vlees? Het woord "geloven" wordt genoemd "negen keer" in dit betoog. Het toepassen van menselijk "beperkt begrip" op leringen die "het menselijk begrip te boven gaan" zou onmogelijk te geloven zijn. In plaats van menselijk begrip toe te passen, eist de Heer "geloof" zoals Sint Petrus had:


"Wij zijn gaan geloven en zijn ervan overtuigd dat u de Heilige van God bent." 69


Klinkt dit als "menselijk begrip" of geloof? Als Petrus menselijk begrip had toegepast op deze nieuwe leer, zou hij soortgelijke opmerkingen hebben gemaakt en soortgelijke vragen hebben gesteld... Dit is moeilijk; hoe kan dit gebeuren? Wie kan dit accepteren? Wie kan het geloven?

In plaats daarvan koos Petrus voor "geloof" boven het beperkte menselijke begrip. Hij was "overtuigd" (egnōkamen) door geloof in Jezus. In plaats van menselijke mentale barrières toe te passen, koos hij voor de brug. Heer, ik begrijp het niet, maar U kunt alles doen....


U bent de Heilige van God!


Op basis van feiten namen veel discipelen de brug niet. Ze gaven de voorkeur aan "menselijk begrip" boven geloof in de Heer (60,64,66). Ze konden "niet" over hun eigen menselijke mentale barrières heen te komen, zodat ze "natuurlijk geloof" aan hun "menselijke manier van denken," in plaats van geloof in Jezus die bovennatuurlijk is. 

Door hun geestelijke worstelingen met deze nieuwe leer, die voor veel discipelen verontrustend, moeilijk en beledigend was, kozen velen ervoor om niet te geloven. Dit was de grootste bijbelse "geloofstest" voor zoveel discipelen, en velen faalden. Zonder compromis liet Jezus hen vertrekken.


Volgens de Heilige Schrift verlieten veel discipelen Jezus vanwege hun "gebrek aan geloof" in de Heer.


Heb ik jou niet gekozen?

Jezus "aanvaard" Het geloof van Petrus. Heb ik de twaalf niet gekozen? (70) Maar Jezus wist dat één van de twaalf een duivel was (70,71). Doet een duivel "ooit"Bovennatuurlijk geloof in Jezus hebben? Nooit! Volgens Jezus had Judas dat ook niet.

Jezus verbond deze afvalligheid met het verraad van Judas.


Geloof en geduld

Naarmate de tijd vorderde, onthulde Jezus steeds meer details aan hen die hem volgden en geloofden.

Wat toen voor veel discipelen verontrustend en moeilijk was, zou met geloof en geduld in Jezus na verloop van tijd de verbindende mysteries onthullen met het Laatste Avondmaal, het Nieuwe Pascha, de Offer-Kruisiging en de Verlossing van de Heer voor de mensheid door op te staan uit de dood.

Het is net als het leven! God openbaart de details van je leven beetje bij beetje. We willen nu alles weten, maar Hij vraagt "sterk geloof" en geduld.


VAN EEN WONDER KOMT EEN WONDER


Iemand vroeg me eens, hoe kan brood het Lichaam van Christus worden en er toch als brood uitzien? Ik vroeg hem, hoe kan Maria een baby baren zonder menselijk mannelijk sperma te ontvangen?

 • Met de aardse bediening van Jezus erkennen veel mensen die de Schrift bestuderen de bovennatuurlijke vermogens van de Heer, maar ze passen "natuurlijke grenzen" when they see fit (e.g., Last Supper). Even before he rose from the dead and ascended to Heaven, Jesus was supernatural. To apply natural limits to that which is supernatural is impossible. 
 • Het is onmogelijk voor menselijke wezens, die beperkt zijn tot menselijk begrip en menselijke vermogens, om natuurlijke grenzen toe te passen op Jezus die het wetenschappelijk begrip en de natuurwetten overtrof. Hij verrichtte niet alleen vele wonderen, zijn lichaam "was" en is wonderbaarlijk; bovennatuurlijk. 
 • Uit een bovennatuurlijke maagdelijke geboorte werd het lichaam van Jezus geboren dat het wetenschappelijke begrip en de natuurwetten te boven ging.

Jezus was (is) wonderbaarlijk; bovennatuurlijk

Jezus is volledig menselijk (lichaam, ziel) en volledig goddelijk. Volgens de Schrift had Jezus bovennatuurlijke vermogens om lichamelijke, geestelijke en mentale ziekten te genezen en was hij in staat om mensen uit de dood te laten herrijzen.

Door de kracht van de Heilige Geest werd Jezus verwekt. Geen enkel ander menselijk lichaam heeft "ooit" op deze manier geschapen. Zijn lichaam bestaat uit vlees, bloed, ziel en "goddelijkheid." Zijn fysieke lichaam kon over water lopen en zijn fysieke lichaam veranderde twee verschillende keren van "vorm", volgens de Schrift. Mat 17:2, Marcus 16:12

De Heer had ook volledige controle over de natuur. De Schrift laat ons zien dat Jezus kon vermenigvuldigen, substantie kon veranderen en uiterlijk kon veranderen. Hij vermenigvuldigde brood en vis. Hij veranderde ook substantie en uiterlijk, zoals water in wijn. (Johannes 2:1-11) Dit natuurlijke voedsel werd vermenigvuldigd en natuurlijke drank werd getransformeerd tot bovennatuurlijk voedsel en drank.


Als Jezus kan vermenigvuldigen, substantie en uiterlijk van het "natuurlijke" (vissen, water) kan veranderen in "bovennatuurlijke", hoe eenvoudig zou het voor hem zijn om van uiterlijk te veranderen en te vermenigvuldigen wat al bovennatuurlijk is; zijn lichaam? Dat wat "geen" beperkingen.


De geboorte van Jezus was bovennatuurlijk, wat gemakkelijker te geloven is dan het eten van het vlees en het drinken van het bloed van Jezus. Veel mensen vandaag de dag tekortschieten van bovennatuurlijk geloof omdat ze verstrikt raken in hun eigen "menselijke moeilijke en verontrustende gedachten," net zoals de discipelen deden die Jezus verlieten.


FORBIDDEN JEWISH LAW


De verboden Joodse wet van het consumeren van bloed werd door Jezus achterhaald met zijn nieuwe geboden, zoals "veel" andere oude wetten. De consumptie van "vet" bijvoorbeeld werd in het Oude Testament veroordeeld, want het werd aangeboden als offers; oblaties aan de Heer.

U zult geen vet of bloed eten. Lev 3


Jezus verdrong de oude Joodse wet....

 • In Marcus hoofdstuk 7 zagen de Farizeeën en Schriftgeleerden de discipelen met "onreine handen" eten. Ze ondervroegen Jezus hierover en dit is wat de Heer zei:
 • Besef je niet dat "alles" dat van buitenaf in een persoon gaat "kan niet" verontreinigen,... Het commentaar van Marcus voegt dan toe: "zo verklaart hij alle voedingsmiddelen rein." 18-19
 • Hoewel bloed in veel culturen als voedsel wordt beschouwd, had Jezus het niet alleen over voedsel. De bezoedelingsdiscussie was niet over voedsel. Het ging over onreine handen of ongewassen handen; wat alles omvat... aarde, vuil, enz.
 • Alles wat van buitenaf in een mens gaat "kan niet" verontreinigen - per Jezus.

REMEMBRANCE & NEW PASSOVER


Volgens het Boek Exodus gebood God dat de Pesachdag een "Gedenkdag" (herinnering) zou zijn en gevierd zou worden als een statuut "...voor altijd." Exodus 12:14

Dit was "niet" zomaar een gedenkdag. Het was een dag van opoffering; herdenkingsoffer. 

De jaarlijkse Pesachvieringen in het Oude Verbond waren herdenkingsoffers die aan God werden gebracht, waarbij echte lammeren werden geofferd en echt vlees werd gegeten.

Deze jaarlijkse Memorial Days maakten "present" de "enige echte" Pesach dat plaatsvond in de tijd van Mozes.

Deze diepgewortelde Memorial Day was "niet" nieuw voor de twaalf apostelen. Het oude Pesach-herdenkingsoffer werd door alle Joodse gemeenschappen als een heilig feest beschouwd. 

Why would the “Lamb of God” disobey the Father’s statute?


Roughly 20 years after the Last Supper and the sacrifice on the cross, St. Paul was teaching what the Lord taught at the Last Supper; a memorial “offer:"


 • Het Laatste Avondmaal was volgens Paulus niet alleen een herdenkingsmaal.
 • It is by the action of “drinking blood” of the New Covenant that prompts us to have “remembrance” of the Lord, according to St. Paul. 1 Cor 11:25
 • If this is only a memorial meal, why are we drinking sacrificial blood of the New Covenant that was shed for the forgiveness of sins? 
 • Paulus zei ook: "Want zo vaak als jullie dit brood eten en de beker drinken, verkondigen jullie de dood of the Lord until he comes.” 26
 • De dood van Jezus was een offer. 
 • If we are to proclaim the sacrifice of the Lord until he comes again by eating bread (body; 24) and drinking the blood of the New Covenant, then we are proclaiming a memorial sacrifice. 
 • According to St. Paul, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in a “unworthy” manner, is “guilty” of the body and blood of the Lord. 27
 • Guilty of blood, from a symbol?
 • If you do “niet” discern the Body of Christ as you eat and drink, this may result in damnation (krima) according to St. Paul. 29
 • Over a symbolic teaching? No!
 • Did some people of Corinth receive severe punishments or end up going to hell for not discerning a symbol?
 • If these teachings are symbolic, why were people of Corinth becoming ill and infirm, and a considerable number of people were dying? 30
 • According to facts, St. Paul was obviously not speaking symbolically.

Nieuw Pascha

The New Passover (Catholic Mass) memorial sacrifice does “niet” re-crucify Jesus on the cross. The suffering and death of Jesus happened “once and for all.”

Een offer is een geschenk aan God en gaat niet altijd gepaard met een doding. Bijvoorbeeld, Psalm 50:14 God beval een dankoffer.

The Greek word for Eucharist is “Eucharistia” which means thanksgiving.

Het nieuwe herdenkingsoffer maakt echt "present" de "enige echte" offer op een onbloedige manier, van brood (lichaam) en wijn (bloed). Doe dit ter herinnering aan mij. 


The Lamb of God came to fulfill the Old Testament.


God always works through what he creates and it’s through his creation that we can be saved. According to Holy Scripture, eternal life is literally in the “body and blood” of the Lamb of God. His whole body, which included his flesh, blood, soul and divinity conquered death by rising from the dead.

With faith and obedience to all of what the Lord taught, by consuming the “living” heavenly “resurrected” supernatural body and blood of Jesus during celebrations of the “Nieuw Pascha,” death will “overgaan" de gelovigen als we de Hemel binnengaan door Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Amen


Wij worden de opgestane "Lichaam van Christus." 1 Kor 12:27


Jezus onderwees een aantal zeer moeilijke leringen in de Brood des Levens-verhandeling, die veel discipelen verkozen niet te geloven. Dus stond Jezus hen toe te vertrekken.

According to facts from Holy Scripture, the Bread of Life Discourse teachings are clearly “niet" symbolisch.

Do your research with an “open hart!” This discourse is about eternal life!

God zegene je op je reis!


GOD ZEGENE


Footnote

1Jezus beschreef het "brood" duidelijk als zijn "lichaam" tijdens het Laatste Avondmaal:

Terwijl ze aten, nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het, en gaf het aan zijn leerlingen en zei: "Neemt en eet; dit is mijn lichaam." Mat 26:26


Getrokken door de Vader - Johannes 6:44 & 65

Sommigen geloven dat de Vader ervoor koos om veel discipelen niet naar zijn Zoon te "trekken" en dat dat de reden was waarom deze discipelen Jezus verlieten. Dit is duidelijk niet waar en hier is waarom -. Klik hier!


Twitter

Volg ons op twitter - Klik hier!


Neem contact op met

Jim@truthcampaign.org


Katholieke Bijbel

De Nieuwe Amerikaanse Bijbel, herziene editie

nl_NLDutch