Web Analytics Made Easy - Statcounter

Met de Schrift bewijzen we absoluut (100%) dat Jezus "niet" symbolisch sprekend in de Brood der Levenstoespraak - Johannes hoofdstuk 6:22-71


Deze gratis educatieve website gaat over het helpen van mensen waarheid zoeken in een van de belangrijkste leringen in de Heilige Bijbel, de Brood des Levens-verhandeling in het Evangelie van Johannes hoofdstuk 6. Jezus verwees in deze verhandeling meer naar "eeuwig leven" dan in enig ander hoofdstuk in het Nieuwe Testament.


De menselijke "barrières" die ons vermogen tot begrijpen beperken zijn enorm! Er zijn veel bijbelse leringen die we gewoon niet kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld, hoe woont God in ons? Hoe werd Jezus opgewekt? Of, hoe werd Jezus geboren uit een maagdelijke geboorte? Deze bovennatuurlijke leringen vereisen dat men gelooft "voorbij" wat men kan bevatten.


De leer van het Levensbrood-discours eist van volgelingen van Christus dat ze geloven als kinderen, voorbij wetenschappelijk begrip en natuurwetten. Geloven in God voorbij de "barrières" van menselijk begrip, volledig op God vertrouwen.


De toespraak werd gehouden in de synagoge in Kapernaüm. Jezus was ongeveer twee jaar bezig met zijn aardse bediening en er waren "vele" discipelen die hem volgden. Gedurende zijn hele bediening beloofde Jezus eeuwig leven aan trouwe en gehoorzame discipelen. Deze discipelen gaven hun "manier van leven" op om Jezus te volgen.


Tijdens de verhandeling gebeurde er iets groots dat het geloof van veel discipelen aan het wankelen bracht. Abrupt aan het eind van de verhandeling verlieten veel discipelen Jezus en keerden terug naar hun vroegere manier van leven en vergezelden Hem niet langer. 66

Johannes 6:66 is de allereerste geregistreerde christelijke afvalligheid. Waarom vertrokken deze discipelen?


INHOUDSOPGAVE - SNEL 30 MINUTEN LEZEN


 • De weg bereiden - 10 belangrijke punten
 • Voorbode uit het Oude Testament; Pesach en het Manna in de Woestijn
 • Wie waren "de menigte"? Zij waren "geen" discipelen
 • Veel discipelen gaven hun "levenswijze" om Jezus te volgen
 • Nieuwe lessen van Jezus; er is iets groots gebeurd!
 • Verontrustende en onbegrijpelijke leringen zijn "moeilijk te geloven"
 • De waarheid over vers 63; "de geest" vs. "het vlees", vele malen onderwezen in het Nieuwe Testament
 • Jezus stond toe dat veel discipelen hem verlieten; geen compromis
 • Geloof zonder grenzen; bovennatuurlijk geloof versus natuurlijk geloof
 • Een wonderbaarlijke maagdelijke geboorte vormde het vlees en bloed van Jezus. "Uit een wonder komt een wonder voort".
 • Het leven van alle vlees zit in zijn bloed

DE WEG BEREIDEN - 10 BELANGRIJKE PUNTEN


1. Dit gaat over het eeuwige leven!

Jezus verwees naar het eeuwige leven "13 keer" in het Levensbroodgesprek, meer dan in enig ander hoofdstuk in het Nieuwe Testament.


2. Volgens de Heilige Bijbel waren dit "discipelen" die Jezus verlieten en terugkeerden naar hun vroegere levenswijze en Hem niet langer vergezelden. Johannes 6:66

3. Jezus verbond deze afvalligheid met het verraad van Judas.


4. Discipelen in de Schrift waren gelovigen en volgelingen van Jezus. Wij zullen "laten zien" hoe de Schrift "de menigte" definieert als ongelovigen. Niet-discipelen.

5. Er waren drie groepen mensen die naar Kapernaüm reisden; niet-discipelen (de menigte); 12 discipelen; en de andere discipelen.


6. De discipelen waren al onderwezen over de vereisten om eeuwig leven te verkrijgen, en dat was (is) geloven in Jezus en zijn bevelen gehoorzamen. Johannes hoofdstuk 3 & 5

Jezus "neerdalen uit de hemel" was geen nieuwe leer (Joh 3&5). Het was echter wel nieuw voor degenen die hem niet volgden. 


7. In minder dan 24 uur, van "Profeet" en "Koning" tot argumenten en ongeloof.

8. Deze verhandeling was de grootste bijbelse "geloofstest" voor zoveel discipelen.


9. Kernpunt over Johannes 6:63

De ware interpretatie van de opstanding is dat de "vlees" van Jezus heeft ook de dood overwonnen. Zijn vlees levert eeuwig leven op!


10. De Brood der Levenstoespraak vond ongeveer een jaar voor het Laatste Avondmaal plaats. Jezus was ongeveer twee jaar bezig met zijn aardse bediening.


VOORBODE UIT HET OUDE TESTAMENT


Pesach

Jezus koos zelf de tijd van wanneer hij de leer van de Brood der Levenstoespraak zou presenteren. Hoe groot is de kans dat deze rede (samen met het Laatste Avondmaal, een jaar later) zo dicht bij de jaarlijkse viering van Pesach zou vallen?

De waarschijnlijkheid dat Jezus dit deed op "ongeval" is ongeveer "één procent." De "wiskunde" zegt dat Jezus dit met opzet deed. De Heer had elke andere week en maand uit het jaar kunnen kiezen. 

Het Pascha was nabij (Johannes 6:4). De Israëlieten moesten niet alleen de lammeren offeren, maar ook het vlees van de lammeren eten om in verbond met God te zijn. Exodus 12


In het boek Exodus werden door God drie belangrijke opdrachten aan de Israëlieten gegeven om eerstgeboren kinderen te redden:

Ten eerste: Offer het lam. Ten tweede: Breng bloed van lam aan op deurposten en bovendorpel van huis waar vlees zal worden verteerd. Ten derde: Eet lamsvlees.

Het merkteken van bloed was "alleen" toegestaan op huizen waar vlees van lammeren gegeten zou worden. Vlees mocht niet buiten het huis gebracht worden. 7,46

Als de Israëlieten lammeren offerden, maar "niet" bloed aanbrengen op huizen waar later vlees werd gegeten, De dood "zou" die huizen zijn binnengegaan. Exodus 12


Het was "echt" vlees gegeten en echt bloed dat "opgeslagen." Geen symbool van een lam.


Jezus is het "Lam van God"

 • Je lam moet een jaar oud zijn, mannelijk en zonder smet. Exodus 12:5
 • Maar met het kostbare bloed van Christus als van een vlekkeloos ongeschonden lam. 1 Petrus 1:19
 • Gij zult geen van zijn beenderen breken. Exodus 12:46.
 • Want dit gebeurde opdat de Schriftpassage in vervulling zou gaan: "Geen bot ervan zal gebroken worden." Johannes 19:36
 • Want ons paaslam, Christus, is geofferd. 1 Kor 5:7
 • Zie, het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1:29
 • Zij zullen vechten met het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen, want hij is Heer der heren en koning der koningen, en zij die met hem zijn, zijn geroepen, uitverkoren en getrouw. Openb. 17:14
 • Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het bruiloftsfeest van het Lam. Openb. 19:9

God gebood het Pesachstatuut door elke generatie te vieren, "voor altijd." Exodus 12


Oud Manna vs. Nieuw Manna

Jezus als de nieuwe Mozes

 • Farao doodde alle mannelijke baby's en alleen Mozes werd gered (Exodus 1-2). Herodes doodde alle mannelijke baby's en alleen Jezus werd gered. Mat 2:16
 • Mozes at of dronk veertig dagen en veertig nachten niet (Exodus 34:28). Jezus at of dronk veertig dagen en veertig nachten niet. Mat 4:2
 • Door bloed was Mozes de middelaar van het oude verbond (Exodus 24:8). Door bloed is Jezus de middelaar van het nieuwe verbond. Heb 12:24
 • De wetten van de Tien Geboden werden door Mozes ontvangen op een berg, de berg Sinaï. Jezus sprak de Zaligsprekingen uit op een berg, Bergrede. 
 • Mozes wordt beschouwd als de grootste leraar in het Oude Testament. Jezus wordt beschouwd als de grootste leraar in het Nieuwe Testament.

Het nieuwe manna is slechts een "symbool" uit de Nieuwe Mozes?


Oud Manna 

Het brood was "niet" symbolisch. Het was "bovennatuurlijk" brood en wonderbaarlijke gaven van God om de Israëlieten in de woestijn te voeden. Exodus 16

De Oude Exodus bevrijdde de Israëlieten uit de slavernij; 12 stammen van Israël werden geleid door Mozes naar het beloofde land.

Rechtstreeks uit de hemel, "Manna" in de ochtend en "Vlees" in de avond. 8

De Joden klaagden, murmelden. Exodus 16

Manna werd in een gouden vat in de tabernakel gelegd. 33; Heb 9:4


Nieuw Manna 

Jezus wordt aangeduid als de "Nieuwe Mozes" in het Nieuwe Testament.

De Nieuwe Exodus bevrijdt de mensheid van slavernij; zonde en dood. 12 apostelen werden geleid door Jezus naar het beloofde land.

De Joden verwachtten dat een profeet als Mozes in de wereld zou komen en iets groters zou doen.

Mozes: Een profeet "zoals ik" zal de LORD, uw God, wek op... Deut 18:15-18; Handelingen 3:22

Toen de mensen het teken zagen dat hij gedaan had, zeiden ze: "Dit is werkelijk de "Profeet," degene die in de wereld zal komen." Johannes 6:14

De Joden vroegen toen iets groters van de Nieuwe Mozes. Zij vroegen om manna "altijd." Niet alleen voor 40 jaar, maar voor altijd, zodat ze hun fysieke lichamen kunnen bevredigen. 34

De Joden klaagden, murmelden. 41


Volgens de Schrift is er iets groters gegeven dat geconsumeerd moet worden.


Rechtstreeks uit de hemel, "eet" van het nieuwe manna en je zult niet sterven

 • Jullie voorouders aten het manna in de woestijn, maar ze stierven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, zodat men "eet" het en niet sterven. 49,50
 • Het brood is zijn vlees (51). Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. In tegenstelling tot je voorouders die aten en toch stierven, wie "eet" dit brood zal eeuwig leven. 58
 • Jezus begint (49) en eindigt (58) zijn moeilijke nieuwe leer die het "oude manna" dat gegeten werd (nog stierf) verbindt met het "nieuwe manna," dat gegeten moet worden (eeuwig leven).

WIE WAREN "DE MENIGTE"?


In Johannes hoofdstuk 6 geloven sommigen dat de "andere discipelen" "deel uitmaakten van de menigte".

Dit is niet waar.

Deze menigte woonde zowel de "Vermenigvuldiging van Broden" als de "Brood der Levenden-verhandeling" bij. Begrijpen wie de menigte was helpt zet het podium op voor een juiste bijbelse interpretatie van het Levensbroodgesprek.

Laten we eerst analyseren wat er gebeurde tijdens de Broodvermenigvuldiging, de dag voor de redevoering. Over deze bovennatuurlijke gebeurtenis wordt geschreven in alle vier de evangeliën...


Als het woord "discipelen" in de Bijbel genoemd wordt, is het soms "niet" heel duidelijk of de Schrift verwijst naar de "twaalf discipelen" of naar "alle discipelen". Door het Nieuwe Testament echter logisch te analyseren, kunnen we erachter komen "die" waarnaar de Schrift verwijst.

Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn "discipelen." Johannes 6:3

De menigte rustte uit op het gras. 10


Andere discipelen

Samen met de twaalf discipelen weten we dat er andere zeer trouwe discipelen die Jezus vergezelden tijdens zijn "geheel" aardse bediening, volgens de Schrift. Handelingen 1:21-23

We weten ook dat Jezus "veel" discipelen die hem gedurende dit punt en deze tijd van zijn bediening volgden, naast de twaalf. Johannes 6:60,66


Grote menigte te voeden

5000 man is een enorme menigte!

De meeste bijbelgeleerden geloven echter dat de grootte van de menigte tijdens de "Vermenigvuldiging van de broden" eerder 10 tot 15 duizend mensen was, omdat de Schrift "niet" vrouwen en kinderen opnemen in de telling, die er waren. Matt 14:21

Als "avond" nabij was, werd deze massale menigte verteld om "gaan zitten" op het gras in groepen. Marcus 6:39; Lucas 9:14.

De discipelen kregen toen de opdracht om "het voedsel uitdelen" aan de menigte (Marcus: 6:41; Lucas 9:16; Matt 14:19) en de restjes opruimen. Johannes: 6:12

Volgens Jezus had de menigte zoveel als ze wilden.


Zou het logisch zijn als "alleen" de twaalf discipelen werden opgeroepen om zo'n massale menigte te bedienen, met vele "andere discipelen" in aanwezigheid?


De "twaalf" moesten al het werk doen?

De twaalf "senior" apostelen moesten "al het werk" terwijl de andere discipelen zich in de menigte bevonden, liggend op het gras en etend tot ze vol waren?

Visualiseer de grootte van de menigte en de hoeveelheid voedsel. We hebben het over een mensenmassa ter grootte van een stadion! Het grasveld waar de menigte in groepen ging zitten moet zich honderden meters hebben uitgestrekt. Stel je de "maat" van de stapels brood en vis die zoveel mensen zouden voeden.

Dat is veel werk voor twaalf mensen! Met weinig hulp en 's avonds in de buurt, zou er dan iets gedaan worden?

1 discipel op elke ~ 1000 personen


We hebben het over duizenden broden en duizenden vissen!


Mensen dienen is een fundamentele les van Jezus

Volgens de Schrift is de "discipelen" diende de menigte. De "andere discipelen" werden zelden genoemd in de Evangeliën. Betekent dat dat ze niet bestonden, of dat ze slechts "deel uitmaakten van de menigte?"

Matthias die de Heer vergezelde tijdens zijn "hele" aardse bediening volgens de Schrift, en later de "twaalfde apostel," (Handelingen 1:26) werd nooit genoemd in de Evangeliën. Maakt dat hem tot "deel van de menigte"?

Een van de grootste kwaliteiten van discipelschap dat Jezus onderwees ging over "mensen dienen", niet over gediend worden! Dit fundamentele onderwijs van "anderen dienen" en anderen op de eerste plaats zetten staat in "honderden verzen" in het hele Nieuwe Testament.

Deze interpretatie dat de "andere discipelen" "deel uitmaakten van de menigte" en daarom niet meededen met het dienen van de menigte is in tegenspraak met de leer van de Heer en het is niet logisch logisch.

Door te begrijpen wat de menigte niet geloofde, scheidt deze menigte verder van "alle" discipelen...


Deze menigte deed "niet" geloven in Jezus, volgens de Heilige Schrift


Discipelen waren volgens de Schrift gelovigen en volgelingen van Jezus. Voordat alle moeilijke en verontrustende nieuwe leringen werden onderwezen, ontbrak het de menigte aan geloof in Jezus:

 • Deze menigte volgde Jezus niet vanwege de tekenen die de Heer verrichtte. Johannes 6:26
 • Ze volgden Jezus om de verkeerde redenen. De menigte geloofde dat de "Nieuwe Mozes" hun fysieke honger zou stillen; vergelijkbaar met het "Manna in de Woestijn." 26-27,34
 • De menigte vroeg om "een ander" teken van Jezus, vanwege hun gebrek aan geloof.
 • Dus zeiden ze tegen hem: "Welk teken kunt u doen, opdat wij u zien en in u geloven? Wat kunt u doen?" 30
 • Jezus zei tegen hen: "Maar ik heb jullie gezegd dat, hoewel jullie mij gezien hebben, jullie niet geloven." 36
 • De Heer beschreef de menigte als schapen "zonder" een herder (Marcus 6:34). Hoe kan een schaap geloof hebben als er geen herder is? Kan een schaap zonder herder een discipel van Christus zijn? Nee!

Uit de Schrift blijkt dat de "andere discipelen" waren niet "deel van de menigte."


Vers 22 tot en met 59 was een discussie tussen de menigte en Jezus met betrekking tot zijn nieuwe leringen. En ja, Jezus gaf onderwijs. 59

De discipelen "luisterden" tijdens de rede over het Brood des Levens. De enige discipel die sprak was Petrus aan het eind van de verhandeling. 68,69

Pas toen Jezus het gesprek "rechtstreeks" verlegde naar zijn discipelen, nadat hij "vele gedachten van ongeloof" van zijn discipelen had gelezen, na zijn moeilijke en verontrustende nieuwe leringen. 60,61


DISCIPELEN - LEVENSWIJZE


Vele discipelen volgden

Verschillende keren in de Schrift zei Jezus tegen mensen dat ze hem moesten "volgen" als ze zijn discipel wilden zijn. In het Grieks werd het woord "Akoloutheo" gebruikt voor volgen, wat betekent vergezellen, zich bij hem voegen en bijwonen, letterlijk met hem meelopen.  

Samen met de twaalf had Jezus andere discipelen die hem volgden "zeer vroeg" verder in zijn bediening. Deze andere discipelen vergezelden de Heer gedurende zijn hele aardse bediening. Handelingen 1:21-23

Op de dag van de verhandeling was Jezus ongeveer twee jaar bezig met zijn aardse bediening en er waren "veel" discipelen die hem volgden, naast de twaalf. Johannes 6:60


72 discipelen

Discipelschap betekende niet alleen, wandelen met Jezus en leren. Volgens Lucas hoofdstuk 10 wees Jezus na de redevoering missiewerk toe aan 72 trouwe discipelen, waaronder het reizen van stad naar stad om te prediken, demonen uit te drijven, zieken te genezen, enz. Volgens Jezus hadden profeten en koningen niet het voorrecht om te zien en te horen wat deze discipelen zagen en hoorden. 24

Wie naar deze discipelen luisterde, luisterde naar de Heer. Wie deze discipelen verwierp, verwierp de Heer. 16

Toen hij verheugd terugkeerde van hun missie, zei Jezus tegen zijn leerlingen: Ik heb de satan als een bliksem uit de hemel zien vallen. 18

Jezus gaf deze discipelen "volledige macht over de vijand". 19


De namen van de 72 discipelen zijn "geschreven in de hemel." 20


Jezus "gegarandeerd" de hemel voor deze discipelen!

Met de strenge veeleisende regels en voorwaarden van het discipelschap van de Heer, kan het feit dat Jezus de hemel garandeert alleen maar betekenen dat deze 72 zeer trouwe en gehoorzame discipelen waren. 

Als je je leven verliest omwille van hem, red je het....


Voorwaarden voor discipelschap

Jezus was (is) een "stoere" coach! De omstandigheden waren "niet" gemakkelijk voor de discipelen.

 • Zijn leerling zei tegen hem: "Heer, laat mij eerst gaan en mijn vader begraven." Maar Jezus antwoordde hem: "Volg mij, en laat de doden hun doden begraven." Mat 8:21-22
 • En een ander zei: "Ik zal u volgen, Heer, maar laat me eerst afscheid nemen van mijn familie thuis." Jezus zei: "Niemand die een hand aan de ploeg zet en kijkt naar wat achterbleef, is geschikt voor het koninkrijk van God." Lucas 9:61-62
 • Wie vader of moeder meer liefheeft dan mij, is mij niet waard, en wie zoon of dochter meer liefheeft dan mij, is mij niet waard. Mat 10:37
 • Jezus gebood zijn leerlingen afstand te doen van hun bezittingen, zichzelf te verloochenen, dagelijks hun kruis op te pakken en hem te volgen. Mat 10:38, Lucas 9:23; Lucas 14:25-33.
 • Wie zijn eigen kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan mijn discipel niet zijn. Lucas 14:27

Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het redden. Matt 10:39


Inzet en geloof

Voorwaarden van Discipelschap waren mandaten voor alle discipelen, niet alleen voor de twaalf.

De Evangeliën van het Nieuwe Testament geven duidelijk het draaiboek van discipelschap aan, en dat was toen niet gemakkelijk! Je kon niet zomaar "Uber" of "GPS" het over aan Jezus voor de zondagse kerkdienst. En Jezus bleef niet op één locatie.

Geschat wordt dat Jezus reisde meer dan drieduizend mijl tijdens zijn aardse bediening, en hij riep zijn discipelen op hem dagelijks te volgen....


Veel discipelen gaven hun "levenswijze" om Jezus te volgen.


Versterking van het geloof

De discipelen hadden wel de luxe om rechtstreeks met Jezus te spreken en van hem te leren, en waren getuige van wonderen om hun geloof te helpen versterken.

In het bijzijn van zijn leerlingen, enkele uren voor de redevoering, verrichtte Jezus een ongelooflijk onbegrijpelijk bovennatuurlijk wonder van het vermenigvuldigen van brood en vis om meer dan 5000 mensen te voeden!

Dit wonder demonstreerde de goddelijke vermogens van de Heer om te nemen wat "natuurlijk" en de "bovennatuurlijk." Vergelijkbaar met het Manna in de Woestijn dat de Vader voorzag, voorzag Jezus de mensen in nood van bovennatuurlijk brood en bovennatuurlijke vis, met overvloed. Na dit wonder wilden velen "maak hem koning." Johannes 6:15


Dit versterkte beslist het geloof van de discipelen nog meer!

Jezus bereidde de discipelen voor op zeer moeilijke onbegrijpelijk bovennatuurlijke leringen die de volgende dag onderwezen zou worden...


NIEUWE LERINGEN - ER IS IETS GROOTS GEBEURD!


Wie "gelooft" in de Zoon het eeuwige leven heeft. Johannes 3:36

De discipelen volgden Jezus over een belofte van eeuwig leven, maar ze moesten geloven in wat hij onderwees. Geloven betekent "als waarheid aanvaarden." Moeilijke en verontrustende "nieuwe leringen" vonden echter plaats die het geloof van veel discipelen deden wankelen.

Jezus "verraste" zijn discipelen met nieuwe vreemde leringen die niet alleen verontrustend waren, maar ook verboden, zoals het drinken van bloed.


Brood is zijn vlees

Jullie voorouders aten het manna in de woestijn, maar zij stierven; dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, zodat men het kan eten en niet sterft. Johannes 6:49-50

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit brood eet, zal eeuwig leven; en de brood dat ik zal geven is mijn vlees voor het leven van de wereld. 51


Woede barstte los

Boze ruzies braken uit bij de Brood der Levenstoespraak.

Over een metafoor of symboliek? Echt niet!

De Joden twistten (verhitte argumenten) onder elkaar en zeiden, "Hoe kan deze man ons zijn vlees te eten geven?" 52

Dit was geen terloopse ruzie. Veel mensen waren boos en verontrust over de verrassende taal van de Heer.


Terwijl velen boos waren, zette Jezus "een tandje bij" en gaf een verboden ultimatum!


Het ultimatum

Terwijl velen "overstuur" waren tijdens de redevoering, in plaats van een "misverstand" recht te zetten, deed Jezus "de lat hoger gelegd" nog hoger door een verboden ultimatum te stellen dat het drinken van zijn bloed inhield:

Jezus zei tegen hen: "Amen, amen, Ik zeg jullie, tenzij jullie het vlees van de Mensenzoon eten en zijn bloed drinken, hebben jullie geen leven in je binnenste." 53


Het consumeren van bloed werd door de Joden streng verboden. Lev 17


Jezus intensiveerde toen zijn levendige "letterlijk" commando's

 • Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken op de jongste dag. Johannes 6:54
 • Want mijn vlees is waar (alethes) voedsel, en mijn bloed is waar (alethes) drinken. 55
 • Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. 56
 • Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leven heb vanwege de Vader, zo zal ook degene die zich met mij voedt leven hebben vanwege mij. 57
 • Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. In tegenstelling tot jullie voorouders die aten en toch stierven, zal wie dit brood eet eeuwig leven. 58

In minder dan 24 uur van Profeet en Koning naar ruzie en ongeloof.


Alethes

Het Griekse woord alethes uit vers 55 betekent "echt" of "echt" en zou alleen gebruikt worden tegen iemand die twijfelt; geen geloof heeft, zoals de Joden in vers 52. 

Alethes wordt verschillende keren genoemd in het Nieuwe Testament en is "altijd" gebruikt om de ware betekenis van iets te beschrijven; letterlijk. Het wordt nooit gebruikt om iets onwerkelijks of symbolisch te beschrijven.


De Heer benadrukte het wonder dat zijn lichaam1 (zie opmerking hieronder) en bloed is naar waarheid eten en drinken.


Het woord "eten" in het Grieks geeft een grafische intensivering van

Nadat de Joden hun woede uitten, zette Jezus het woord grafisch kracht bij "eet" van phago (eten, consumeren; vers 51) naar trogo - kauwen, knagen op, verscheuren. 54,56,58


MOEILIJK TE GELOVEN


Toen zeiden vele discipelen die luisterden: dit "zeggen is moeilijk;" wie kan het accepteren (horen)? (60) Wie kan er naar luisteren?

Nog maar enkele uren geleden waren de discipelen er getuige van dat Jezus een ongelooflijk onbegrijpelijk bovennatuurlijk wonder verrichtte door "uit het niets" brood en vis te scheppen om duizenden mensen te voeden! Velen wilden hem koning maken!

Denk je dat deze discipelen toen luisterden??... Zonder twijfel!


Van hoog naar laag, wat een complete omkering van het geloof in Jezus!


Over een symbolische leer? Echt niet!

Na het opgeven van hun "levenswijze" om Jezus te volgen, kozen veel leerlingen ervoor om niet te geloven in deze verontrustende en moeilijke nieuwe leringen.


Schokt dit je?

Verzen 61: Jezus had nog een gelegenheid om een "misverstand" te corrigeren. In plaats daarvan zei Jezus tegen zijn leerlingen: "schokt (beledigt) dit jullie?"

Is er "iets" schokkends of aanstootgevends aan een symbolische leer? Nee!


Wat schokkend, moeilijk, verontrustend voor de menselijke geest en onbegrijpelijk was, was dat Jezus letterlijk sprak!


Vlieg naar de hemel

Zelfs na de wonderen die Jezus verrichtte, waren veel discipelen in zulk "ongeloof" dat Jezus een verklaring moest afleggen om zichzelf legitimeren dat hij de Zoon van God is en alles kan, zoals opstijgen naar de hemel.

Vers 62: Wat als je de zoon des mensen ziet opstijgen naar waar hij eerder was?

Is opstijgen naar de hemel onbegrijpelijk, bovennatuurlijk? JA

Zo wordt brood letterlijk vlees!

Het is van het wonderbaarlijke; het is bovennatuurlijk.


FOUT!

Jezus zegt: deze nieuwe leringen zijn onbegrijpelijk en moeilijk voor het menselijk verstand. Het vereist 100% geloof!


DE WAARHEID OVER VERS 63


Laten we Johannes 6:63 analyseren...

Vers 63: Het is "de geest" dat leven geeft, terwijl "het vlees" is van geen nut. De woorden die ik tot je heb gesproken zijn geest en leven.

Sommigen beweren dat vers 63 een symbolische interpretatie van de Brood des Levens-verhandeling ondersteunt:

 • Het is duidelijk dat de menigte en de discipelen geloofden dat Jezus letterlijk sprak. Sommigen menen echter dat vers 63 een letterlijke interpretatie uitsluit.
 • Sommigen geloven dat Jezus verwees naar "zijn vlees" toen hij zei: "het vlees baat niet" - geen hulp of voordeel; baat niets, enz.
 • Zij geloven ook dat het woord "geest" in vers 63 bewijst dat Jezus symbolisch sprak.

Door elke zin van dit vers te analyseren, zullen we je duidelijk laten zien waarom een symbolische interpretatie "niet" correct.


Analyse van de eerste zin uit vers 63....


Volgens de Schrift staat de term "de geest" voor het zijn verenigd met God. De term "het vlees" staat voor het zijn gescheiden van God, als gevolg van de zonde. Dit wordt geleerd vele malen in het Nieuwe Testament. Hier zijn een paar verzen...

 • Jezus zei: "de geest" is gewillig, maar "het vlees" is zwak. Mat 26:41
 • De zorg van "het vlees" is de dood, maar de zorg van "de geest" is leven en vrede. Want de zorg van "het vlees" is vijandigheid tegenover God; het onderwerpt zich niet aan de wet van God en kan dat ook niet; en wie in "het vlees" is, kan God niet behagen. Rom 8:5-8
 • Nu zijn de werken van "het vlees" duidelijk: onzedelijkheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, haat,... Gal 5:19-21
 • Daarentegen is de vrucht van "de Geest" liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, vrijgevigheid, trouw,... Gal 5:22
 • Want degene die zaait voor zijn vlees zal verderf oogsten uit "het vlees", maar degene die zaait voor "de geest" zal eeuwig leven oogsten uit "de geest". Gal 6:8
 • Want als je naar "het vlees" leeft, zul je sterven, maar als je door "de geest" de daden van het lichaam doodt, zul je leven. Rom 8:13

Deze twee termen worden gedefinieerd in de Heilige Schrift.


Zoals we uit de Schrift kunnen opmaken, is het om een vergelijking van elkaar te laten zien als deze twee termen bij elkaar worden gezet. "De geest" en "het vlees" zijn complete tegenpolen. We kunnen met God verenigd zijn door "de geest" of we kunnen de zonden van "het vlees" gehoorzamen en van God gescheiden zijn.

Het is duidelijk dat Jezus "de geest" versus "het vlees" vergeleek, zoals hij deed volgens het Evangelie van Matteüs.

 • Zij die in "de geest" leven, krijgen het leven -. Verenigd
 • Zij die in de zonden van "het vlees" leven, baten niets. Gescheiden

Jezus zei niet "mijn vlees". Hij zei "het vlees". Hij was duidelijk "niet" verwijzend naar zijn fysieke heilige en zondeloze vlees.

Het vlees en bloed van de Heer veroverde dood. Zijn vlees levert eeuwig leven op!


Analyse van de tweede zin uit vers 63....


Wat zijn de "woorden" Jezus sprak zojuist dat zou worden beschouwd als "geest en leven?"

Uit zijn eigen woorden:

 • Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, zodat men het kan eten en niet sterven. (Johannes 6:50) Wie van dit brood eet, zal voor altijd leven. 51,58
 • Wat doet niet sterven? Wat kan eeuwig leven?
 • Waarop zou Jezus kunnen doelen, aangezien onze fysieke sterfelijke lichamen sterven?
 • Hij kan "ALLEEN" verwijzen naar onze geest. 
 • Volgens Jezus voedt hij je geest die leven geeft.

Deze nieuwe moeilijke bovennatuurlijke leringen zijn voor je geest. Hoewel onze fysieke lichamen later uit de dood zullen opstaan, kan alleen onze geest aan de dood ontsnappen en niet sterven.

Jezus voedt jouw geest met zijn eigen levende hemelse opgestane lichaam en bloed. Alleen vanuit je geest kun je geloof in God hebben. En het is alleen je geest die gevoed wordt. Het vlees levert niets op.


Het is je geest die gevoed wordt, die eeuwig leven geeft - Geest en Leven


Bovennatuurlijk vlees en bloed

Het vlees en bloed van Jezus is op wonderbaarlijke wijze ontstaan uit een bovennatuurlijke geboorte. Zijn vlees en bloed werd gevormd door de kracht van de Heilige Geest, via een maagdelijke geboorte.

Geen enkel ander menselijk lichaam heeft "ooit" zo geschapen zijn. Het vlees en bloed van de Heer zijn wonderbaarlijk.

Het is door het bovennatuurlijke lichaam en bloed van Jezus dat leven geeft aan de geest. "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Want mijn vlees is echt voedsel, en mijn bloed is echt drinken." 54,55


ZIJ VERLIETEN HEM


Door een misverstand?

Sommige mensen geloven dat Jezus symbolisch sprak en dat veel discipelen de leer van de Heer verkeerd begrepen. Heeft Jezus toegestaan dat veel discipelen hem verlieten op basis van een misverstand? Als dat waar is, dan heeft Jezus "opzettelijk" vele discipelen misleiden...

Volgens de Schrift wist Jezus, die ook goddelijk is, alles voordat het gebeurde:


From verse 64, Jesus knew who would leave him and he knew why they would leave him, all before it happened.


Als onze "perfect" God moest een misverstand corrigeren over zijn uitputtende levendige letterlijke leringen die velen schokten en boos maakten, hij zou zijn leringen gecorrigeerd hebben voordat hij ze onderwees.

Onze liefhebbende God zou "niet" misleidde zijn discipelen, vooral over het eeuwige leven!


Ze lieten hem

 • As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. 66
 • Jezus stond toe dat veel leerlingen die hem vergezelden en volgden, die met hem aten en dronken, die dag en nacht met hem reisden, hem verlieten omdat ze niet "geloofden" in deze nieuwe leer. 60,64,66
 • He obeyed the Father’s will (40) and let them go…

Want dit is de wil van mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet en gelooft in hem eeuwig leven hebben, en ik zal hem opwekken op de jongste dag. 40


Jezus riep hen niet terug

Hij "riep" hen niet terug. De Schrift zegt dat ze terugkeerden naar hun vroegere "manier van leven" en hem "niet langer" vergezelden. 66

Geen compromis

Dat Jezus toestond dat velen van zijn discipelen hem verlieten, nadat ze hun eigen manier van leven hadden opgegeven om hem te volgen, laat zien hoe "belangrijk" deze leringen zijn aan Jezus in de Brood der Levenstoespraak en dat er geen sprake was van een compromis.

Dit vond ongeveer een jaar voor het Laatste Avondmaal plaats.


Jezus zette jaren van dienstwerk "op het spel" voor deze nieuwe leringen

Hij vroeg toen of de 12 apostelen zouden vertrekken!

Jezus zei toen tegen de Twaalf: "Willen jullie ook vertrekken?" 67

Over een metaforische symbolische leer?! Echt niet!


Geloof hebben in God en zijn plan

 • Zeer weinig details over het hoe, wanneer en waarom werden aan de discipelen gegeven bij de Brood der Levenstoespraak.
 • Denk je dat Petrus alle details kende en kon begrijpen hoe brood vlees kan worden? No!
 • Maar hij had "geloof" in Jezus. Hij verliet hem niet:
 • Simon Petrus antwoordde hem: "Meester, naar wie zullen wij gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Wij zijn gaan geloven en zijn ervan overtuigd dat U de Heilige van God bent." 68,69

Kom tot geloof

Petrus deed "niet" zeggen, ja Heer, we begrijpen precies wat U bedoelt... en dus geloven we.

Hij zei: we zijn "tot geloof gekomen" en zijn "overtuigd" (egnōkamen) dat U de Heilige van God bent.

Het was "niet" door "menselijk begrip" dat Petrus ertoe bracht in deze nieuwe leer te geloven, maar door een versterking van het geloof in de loop der tijd, waardoor hij in Jezus kon geloven "voorbij" wat hij kon bevatten.


Petrus benadrukte het "gebrek aan geloof" van de discipelen die weggingen 

Naar wie zullen we gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Wij geloven!


BOVENNATUURLIJK GELOOF


Je past waar mogelijk menselijk begrip en redenering toe, maar bovennatuurlijke leringen van God gaan ons verstandelijk vermogen te boven. Geloof is de "brug" dat ons verbindt met het bovennatuurlijke. Geloof verbindt ons met God, die bovennatuurlijk is.

Bovennatuurlijk geloof betekent geloven in God voorbij wetenschappelijk begrip en natuurwetten; van het wonderbaarlijke, vergelijkbaar met de bovennatuurlijke geboorte van de Heer en de vermenigvuldiging van brood en vis; een geloof vanuit "de geest"; een volledig geloof en vertrouwen in Jezus waardoor je in God kunt geloven "voorbij" wat je kunt bevatten; een geloof zonder grenzen!


Natuurlijk geloof

Dit geloof heeft grenzen!

Ieder mens erft een natuurlijk geloof waarmee je kunt vertrouwen op aardse dingen, situaties, enz. Het is geloof vanuit "het vlees" dat zich beperkt tot deze wereld. Natuurlijk geloof mist geloof in het bovennatuurlijke. Er is "geen" brug.

Deze nieuwe moeilijke leringen vereist de discipelen om bovennatuurlijk geloof te hebben vanuit "de geest." (63) In plaats van Jezus "volledig te vertrouwen" zoals Petrus deed, leunden veel discipelen op hun "menselijk begrip" in plaats van op het geloof in God, wat leidde tot hun ongeloof en hun moeilijke en verontrustende gedachten.

Moeilijke en verontrustende gedachten aan het eten van mensenvlees en het drinken van mensenbloed gaan in tegen de kern van het menselijk verstand. Door het menselijk instinct, "mentale barrières" ontstaan gewoonlijk wanneer verontrustende en ongewenste gedachten ingaan tegen het logische menselijke begrip. Hoewel Jezus wel verklaard heeft dat "brood" zijn "vlees" is (51) en hij in dit betoog tien verschillende keren naar zichzelf verwees als brood, is de geestelijke strijd voor velen duidelijk en voor de hand liggend.


Begrip versus geloof

Jezus daagde zijn discipelen uit om "ga met hem mee". voorbij hun "beperkte" menselijke begrip. Buiten de grenzen van het menselijk begrip. Deze bovennatuurlijke leringen waren "hard" voor veel discipelen om te geloven, zoals de Schrift vermeldt (60). Ze worstelden geestelijk met zijn moeilijke en verontrustende woorden. Ze konden er niet naar luisteren of ze aanvaarden. De woorden die Jezus sprak beledigden en schokten vele discipelen. 61

Ook de Joden hadden het mentaal moeilijk. "Hoe" kan deze man ons zijn vlees te eten geven? (52) Zij stelden vragen bij het bovennatuurlijke. Hoe kan dit gebeuren? Ze twistten onder elkaar. Dit is onmogelijk! Hoe kan hij "geef ons" zijn vlees? Het woord "geloven" wordt genoemd "negen keer" in dit betoog. Het toepassen van menselijk "beperkt begrip" op leringen die "het menselijk begrip te boven gaan" zou onmogelijk te geloven zijn. In plaats van menselijk begrip toe te passen, eist de Heer "geloof" zoals Sint Petrus had:


"Wij zijn gaan geloven en zijn ervan overtuigd dat u de Heilige van God bent." 69


Klinkt dit als "menselijk begrip" of als geloof? Als Petrus menselijk begrip had toegepast op deze nieuwe leer, zou hij soortgelijke opmerkingen hebben gemaakt en soortgelijke vragen hebben gesteld. Dit is moeilijk; hoe kan dit gebeuren; wie kan het accepteren; wie kan het geloven?

In plaats daarvan koos Petrus voor "geloof" boven het beperkte menselijke begrip. Hij was "overtuigd" door het geloof in Jezus. In plaats van menselijke mentale barrières toe te passen, koos hij voor de brug. Heer, ik begrijp het niet, maar U kunt alles doen....


U bent de Heilige van God!


Veel discipelen namen de brug niet. Zij verkozen "menselijk begrip" boven geloof in de Heer (60,64,66). Zij konden "niet" over hun eigen menselijke mentale barrières heen te komen, zodat ze "natuurlijk geloof" aan hun "menselijke manier van denken," in plaats van geloof in Jezus die bovennatuurlijk is. 

Door hun geestelijke worstelingen met deze nieuwe leer, die voor veel discipelen verontrustend, moeilijk en beledigend was, kozen velen ervoor om niet te geloven. Dit was de grootste bijbelse "geloofstest" voor zoveel discipelen, en velen faalden. Zonder compromis liet Jezus hen vertrekken.


Volgens de Heilige Schrift verlieten veel discipelen Jezus vanwege hun "gebrek aan geloof" in de Heer.


Heb ik jou niet gekozen?

Jezus "aanvaard" Het geloof van Petrus. Heb ik de twaalf niet gekozen? (70) Jezus wist echter dat een van de twaalf een duivel was (70,71). Heeft een duivel ooit een bovennatuurlijk geloof in Jezus? Nooit! Dat deed Judas ook niet.

Jezus verbond deze afvalligheid met het verraad van Judas.


Geloof en geduld

Naarmate de tijd vorderde, onthulde Jezus steeds meer details aan hen die hem volgden en geloofden.

Wat toen voor veel discipelen verontrustend en moeilijk was, zou met geloof en geduld in Jezus na verloop van tijd de verbindende mysteries onthullen met het Laatste Avondmaal, het Nieuwe Pascha, de Offer-Kruisiging en de Verlossing van de Heer voor de mensheid door op te staan uit de dood.

Het is net als het leven! God openbaart de details van je leven beetje bij beetje. We willen nu alles weten, maar Hij vraagt "sterk geloof" en geduld.


VAN EEN WONDER KOMT EEN WONDER


Iemand vroeg me eens, hoe kan brood het Lichaam van Christus worden en er toch als brood uitzien? Ik vroeg hem: hoe kan Maria een baby baren zonder menselijk mannelijk sperma te ontvangen? Het lichaam en bloed van Jezus is op wonderbaarlijke wijze ontstaan uit een bovennatuurlijke maagdelijke geboorte. Uit een wonder komt een wonder voort.


Jezus was (is) wonderbaarlijk; bovennatuurlijk

We weten dat Jezus alles kan, omdat hij ook goddelijk is. Volgens de Schrift had Jezus bovennatuurlijke vermogens om lichamelijke, geestelijke en mentale ziekten te genezen, en kon hij mensen uit de dood doen herrijzen.

He also had complete control over nature. Scripture shows us that Jesus could multiply, change substance and change appearance. He multiplied bread and fish. He also changed substance and appearance, like water into wine. This natural food was multiplied and natural drink transformed to become supernatural food and drink.

There are “veel" andere wonderen die in de Schrift staan opgetekend die Jezus verrichtte, waaronder het vermogen van de Heer om stormen tot bedaren te brengen. Wind en zeegolven herkenden de Heer en gehoorzaamden zijn bevelen....


Hij werd wakker, berispte de wind en zei tegen de zee: "Stil! Wees stil!" De wind hield op en er was grote rust. Marcus 4:39


Verwekt door de kracht van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, was het fysieke lichaam van de Heer bovennatuurlijk. Geen enkel ander menselijk lichaam heeft "ooit" zo geschapen zijn. Zijn bovennatuurlijke lichaam kon over water lopen en zijn eigen lichaam veranderde twee verschillende keren van "vorm", volgens de Schrift. Mat 17:2, Marcus 16:12

De geboorte van Jezus was bovennatuurlijk, wat gemakkelijker te geloven is dan het eten van het vlees en het drinken van het bloed van Jezus. Veel mensen vandaag de dag tekortschieten van bovennatuurlijk geloof omdat ze verstrikt raken in hun eigen "menselijke moeilijke en verontrustende gedachten," net zoals de discipelen deden die Jezus verlieten.


HET LEVEN VAN ALLE VLEES ZIT IN ZIJN BLOED


Verboden Joodse Wet

De verboden Joodse wet van het consumeren van bloed werd door Jezus achterhaald met zijn nieuwe geboden, zoals "veel" andere oude wetten. De consumptie van "vet" bijvoorbeeld werd in het Oude Testament veroordeeld, want het werd aangeboden als offers; oblaties aan de Heer.

U zult geen vet of bloed eten. Lev 3


Jezus verdrong de oude Joodse wet....

 • In Marcus hoofdstuk 7 zagen de Farizeeën en Schriftgeleerden de discipelen met "onreine handen" eten. Ze ondervroegen Jezus hierover en dit is wat de Heer zei:
 • Besef je niet dat "alles" dat van buitenaf in een persoon gaat "kan niet" verontreinigen,... Het commentaar van Marcus voegt dan toe: "zo verklaart hij alle voedingsmiddelen rein." 18-19
 • Hoewel bloed in veel culturen als voedsel wordt beschouwd, had Jezus het niet alleen over voedsel. De bezoedelingsdiscussie was niet over voedsel. Het ging over onreine handen of ongewassen handen; waar alles onder valt... aarde, vuil, enz.
 • Alles wat van buitenaf in een mens gaat "kan niet" verontreinigen - per Jezus.

Het eeuwige leven is "letterlijk" in het lichaam en bloed van Jezus

God werkt altijd door wat hij schept en het is door zijn schepping dat we gered kunnen worden. God schiep vlees en bloed en het is door het "letterlijke" vlees en bloed van Jezus dat gered wordt.

God verkondigde in Het Boek Leviticus (17), "Het leven van alle vlees is in zijn bloed". Door de zonde kwam de dood de mensheid binnen. Volgens het Oude Testament werden de bloedoffers van bepaalde wezens aan God geofferd ter verzoening van de zonden. Het bloed vertegenwoordigde de "leven" van het dier en elke consumptie van bloed was verboden.

In Exodus 12 werd het bloed van lammeren die tijdens Pesach lichamelijk de eerstgeborenen redden niet geconsumeerd. Zelfs het bloed van binnenuit het vlees van lammeren moest "uitgelekt" voordat er vlees werd gegeten.

We kennen de "leven" van die wezens in het Oude Testament waren "niet" eeuwig. Die dieren hadden niet de goddelijke kracht om de dood te overwinnen. Alleen God heeft de macht om de dood te overwinnen. Daarom, "eeuwig leven" meer dan tweeduizend jaar geleden tijd en ruimte binnenkwam.


Sinds de "leven" van Jezus is goddelijk eeuwig, het vlees en bloed van de "Lam Gods" werd eeuwig.


Volgens Jezus zit het eeuwige leven in zijn lichaam en bloed en hij gebiedt ons deel te nemen....

 • Jezus zei tegen hen: "Amen, amen, Ik zeg u, tenzij u het vlees van de Mensenzoon eet en zijn bloed drinkt, hebt u het leven niet in u. Johannes 6:53
 • Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken op de laatste dag. 54
 • Want mijn vlees is ware spijs, en mijn bloed is ware drank. 55
 • Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. 56
 • Terwijl ze aten, nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het, en gaf het aan zijn leerlingen en zei: "Neem en eet; dit is mijn lichaam." Mat 26:26

Drink ervan, allemaal, want dit is mijn bloed van het verbond... Matt 26:27-29


Het "Lam van God" en het Nieuwe Pascha

Het eeuwige leven zit in het "lichaam en bloed" van Jezus. Zijn hele lichaam, dat zijn vlees, bloed, ziel en goddelijkheid omvatte, overwon de dood door op te staan uit de dood.

Door met geloof het levende hemelse "opgestane" bovennatuurlijke lichaam en bloed van Jezus (Lam van God) te consumeren tijdens de vieringen van het "Nieuw Pascha". de dood zal "overgaan" de gelovigen als we door het goddelijke leven van de Heer het eeuwige leven binnengaan.


Wij worden het verrezen "Lichaam van Christus".


Jezus onderwees een aantal zeer moeilijke leringen in de Brood des Levens-verhandeling, die veel discipelen verkozen niet te geloven. Dus stond Jezus hen toe te vertrekken.

Gebaseerd op de Schrift zijn de leerstellingen van het Brood des Levens duidelijk "niet" symbolisch.

Doe je onderzoek met een "open hart!" Deze verhandeling gaat over het eeuwige leven!

God zegene je op je reis!


ZOEK WAARHEID & GOD ZEGENE!


Opmerking:

1Jezus beschreef het "brood" duidelijk als zijn "lichaam" tijdens het Laatste Avondmaal:

Terwijl ze aten, nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het, en gaf het aan zijn leerlingen en zei: "Neemt en eet; dit is mijn lichaam." Mat 26:26


Niet getekend

Sommigen geloven dat God de Vader ervoor koos om niet "trekken" de discipelen naar Jezus en dat was de reden dat veel discipelen de Heer verlieten. Dit is duidelijk niet waar en hier is waarom.... Klik hier!


Gratis brood

Verlieten de discipelen Jezus vanwege "gebrek aan" van gratis brood? Nee... Klik hier!


Neem contact op met

Jim@truthcampaign.org


Twitter

Volg ons op twitter - Klik hier!


Katholieke Bijbel

De Nieuwe Amerikaanse Bijbel, herziene editie

nl_NLDutch